ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2559
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559
            ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิกเพื่อจัดงานมงคลและอวมงคล
                                           โดยไม่เสียดอกเบี้ย
 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้ง
 


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี