ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 5
สมาชิก

ข้อ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
            (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
            (2) ผู้ได้เลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
          (3) ก. เป็นพนักงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
     
            ข. เป็นเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน
                  ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์
          (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
          (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณืออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
          (6) ผู้ที่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่ถอนหุ้นคืน แม้จะพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด
แล้วก็ตาม หรือพนักงานสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

      

ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก
          
ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
          เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือ
ให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
         ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ซึ่งมา
ประชุม

ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
          ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 30 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้
ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ 34 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
          
ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวน ที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้
ปฏิบัติดังนี้ แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
          สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
                    (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
                    (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
                    (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                    (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
                    (5) สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
          หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
                    (1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
                    (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
                    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
                    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
                    (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ 35 สมาชิกย้ายสังกัด
           สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปทำงานหรือรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น
หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 36 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น
          
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมาทำงานในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
          การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 37 การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ และที่อยู่
          สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

          การตั้งผู้รับโอนประโยชน
ข้อ 38 การตั้งผู้รับโอนประโยชน
           สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะกล่าวในวรรคก่อมอบ
ให้สหกรณ์ไว้
          เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลเงินเฉลี่ย
คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำ
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกำหนดใน ข้อ 44 วรรคแรก
และข้อ 45
          ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตาย หรือได้รับแจ้ง
จากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวน
เงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
          การขาดจากสมาชิก
ข้อ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
          1 ตาย
          2 ลาออก
          3 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
          4 ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
          5 ถูกออกจากงานประจำตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
          6 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์
          
สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
          คณะกรรมการดำเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย

ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
          (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
          (2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสาวงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
          (3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
          (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
          (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับ
เงินกู้รายหนึ่งๆ
          (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
          (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใดๆ อัน
เป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
          เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
          สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบมติการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

ข้อ 42 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
          
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว

ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือลาออกงานประจำโดยไม่มีความผิด
           สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากงานประจำตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 44 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
          ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะหตุตามข้อ 39 (1) , (2) , (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมี
อยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี
ที่ออกนั้นหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่
มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
          ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานประจำตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะ
กรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
          ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฏหมายล้มละลาย
          ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 45 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ
           ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตาม ข้อ 44 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงิน ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

          กลุ่มสมาชิก
ข้อ 46 กลุ่มสมาชิก
           สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

          ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก
           สมาชิกทีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ