...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จ.เพชรบุรี
การจัดเดือนแห่งการออม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 36 ประจำปี 2561
การเปลี่ยนตางรางสิทธิการกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงิน
กับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้ตาม
อายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2561
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถานประกอบการ
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/61 - รอบที่ 2/62
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics


วันที่ 19 มกราคม 2561
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสมนึก จิตตะวิปูน
สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยต่อมทอมซิลอักเสบ

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายกฤษฎา พวงศิริ
สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 14 มกราคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เข้าร่วมงานอุปสมบทของนายทศพล ศึกษาชาติ สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส ซ่อมบำรุง)
ที่อาคารเอนกประสงค์ ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2561
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั่น
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต จำนวน 6 คน คือ นายอนุรักษ์ ทองโตนด
นางนงค์นุช นิ่มนวล นายสมชาย ปิ่นแก้ว นายมานิตย์ แสนพันธ์ นายบุญช่วย บุญมี และนายสุดใจ ออมสิน ที่สโมสรพนักงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
พร้อมมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,500 บาท ให้แก่สมาชิกที่เกษียณคนละ 1 เส้น

วันที่ 9 มกราคม 2561
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของ
นายสำราญ กระจ่างจิตร์ และนายวีระ เดชฟุ้ง สมาชิกแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต ที่สโมสรพนักงาน (คลับเฮ้าท์) บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
พร้อมมอบสร้อคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,650 บาท ให้แก่สมาชิกคนละ 1 เส้น

วันที่ 7 มกราคม 2561
นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงมงคลสมรสของนายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.ไอ.พี.
ที่บ้านพัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พร้อมมอบของฃที่ระลึก (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า)

วันที่ 6 มกราคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของนายเธียรชัย โตวิจิตร สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง) ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
พร้อมมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท

วันที่ 5-7 มกราคม 2561
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ เข้าร่วมกิจกรรมแค้มปิ้ง มีตติ้ง
ของคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำปี 2560 ที่ จ.กระบี่ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 4 มกราคม 2561
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
ร่วมกับบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณสระน้ำหน้าตึกบริหาร

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของนายยินดี กลั่นฉอ้อน สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต
ที่ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง พร้อมมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,500 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์
และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต
ที่ร้านอาหารครัวทองแดง พร้อมมอบสร้อคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 20,500 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงมงคลสมรสของนายธนัญชัย เจริญทรัพย์ สมาชิกแผนกอัลซิลลารี่ ผลิต
ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบของที่ระลึก (หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า)

วันที่ 22 ธันวาคม 2560
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายชรินทร์ มาลัยหอม สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนื่องจากปลาแขยงตำเทา (ติดเชื้อ)

วันที่ 18 ธันวาคม 2560
นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่เงินกู้ มอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมเงินฝาก จำนวน 500 บาท ให้แก่นายอรุณ วงษ์จีน
สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮ้าท์ เนื่องจากภรรยาคลอดบุตร

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของนายมนู เจริญทรัพย์ สมาชิกแผนกวิสโคส (ซ่อมบำรุง)
ที่ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง พร้อมมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,900 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สหกรณ์ฯ นำสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
ร่วมกับอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ฯ จำนวน 7 คน ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน พร้อมมอบหมอนผ้าห่มตราสหกรณ์ฯ ให้เป็นที่ระลึก

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ
เงินฝากออมทรัพย์                                                   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                               2.00 - 2.50 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท                    2.00 ต่อปี 
     - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป                     2.50 ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร                                3.00 ต่อปี
                      มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                               6.00 ต่อปี
เงินกู้สามัญ       
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน                                         6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน                           5.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์                                   5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน                                                     6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์                                                 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน                                                  6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน                                               6.00 ต่อป