ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์                                                                                                                         นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย
                                                                                                                                          ประธานกรรมการ                                                                                                                                           ทนายความ
                                                                                                                    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด                                                                    สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพรนารายณ์และเพื่อน


ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               นายปณิธาน ศรียางค์                                                                                                        นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์