ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
           ภายหลังจากที่บริษัทไทยเรยอน จำกัด บริษัทที่ผลิตเส้นใยเรยอนแห่งแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 โดยจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานไม่สูงมากนัก จนกระทั่งพนักงานได้รวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น โดยชื่อ สหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยการนำของนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ซึ่งได้
ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานมาใน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552
           ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 สหภาพแรงงานฯ ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับบริษัทไทยเรยอน จนทำให้บริษัท
ได้มีการ ปรับค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่พนักงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก จากการพิจารณาของคณะกรรมการสหภาพฯ พบว่าในขณะที่พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่
พนักงานกลับมีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การที่สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่สูงขึ้นผลประโยชน์ไม่ได้ตกแก่พนักงานอย่างแท้จริง
           คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ พิจารณาเห็นว่าสมควรทำการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกและพนักงานในการที่จะเป็นแหล่งออม
เงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินที่สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
           ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2525 ของสหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2526 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
สหภาพแรงงานฯจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขึ้นมา
และได้มีการขอความร่วมมือกับบริษัทให้ความช่วยเหลือในการหักเงินค่าหุ้น เงินกู้และดอกเบี้ยจากพนักงานที่เป็น
สมาชิกที่จัดตั้งขึ้นโดยนาย ที. เซ ตู้มาดาวัน ประธานบริษัทได้มีหนังสือตอบรับที่จะหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2526 และสหภาพแรงงานฯ ได้ทำ
หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดในวันที่ 26 เมษายน 2526 เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
           ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม 2526 ได้มีการประชุมใหญ่พนักงานผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและร่วมดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ขึ้นโดย มีสมาชิกเข้าร่วมลงชื่อแจ้งความจำนงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 116 คน และร่วมถือหุ้นจำนวน 28,150 บาท
           ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ จำนวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย นายวิรัช นิตย์ธีรานนท์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายศรายุทธ ยะนา
นายสมศักดิ์ ศรีวิไล นางสาวเมตตา แต่งเครือมาศ นางสาวทรงขวัญ หาญคุณากุล นายอนันต์ ทาอุบล นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ นางนิลวรรณ สุกะระ นายอารีย์ กระจายแสง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายนิมิตร มณีเจริญ โดยได้เลือกตั้งให้
                      1) นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ก่อตั้ง
                      2) นายวิรัช นิตย์ธีรานนท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1
                      3) นายอารีย์ กระจายแสง ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 2
                      4) นางวิภาวรรณ นิตย์ธีรานนท์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก
                      5) นายศรายุทธ ยะนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการ
           ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการประกาศจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ห
มายเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ. 73/2526 หมายเลขข้อบังคับที่ กพธ. 73/2526 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2526

           หลังจากการได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ฯ แล้ว ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้ คือ
          ในการดำเนินงานระยะแรกของสหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสมาชิก
มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหภาพแรงงานฯ โดยมีผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประมาณ 70% ของพนักงานในขณะนั้นเมื่อเริ่มดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ได้ทำการหักเงินค่าหุ้น
สมาชิกสะสมไว้ก่อน เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นจำนวนมากสำหรับการให้สมาชิกกู้                  
          หลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ  6 เดือนสหกรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ ฉ.ฉ  ครั้งแรกในวงเงิน 1,500 บาท 
และต่อมาได้ขยายวงเงินให้กู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเป็น 3,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนภายในเวลา 2 เดือน ต่อมา สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้กู้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก โดยให้กู้ครั้งแรกเป็นเงินคนละ 7,000 บาท  โดยมีผู้ได้รับ
เงินกู้สามัญรุ่นแรก ประมาณ 15 คน
  แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินจำนวนนี้ได้ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงินได้เป็นอย่างมาก
เนื่องจากสมาชิกมีความเดือดร้อน และจำเป็นต้องใช้เงินในการชำระหนี้สินนอกระบบเป็นอย่างมาก เพราะนายทุนที่ปล่อยเงินให้กู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงตั้งแต่ร้อยละ 5 - 10 ต่อเดือน
สมาชิกเปียร์แชร์โดยยอมจ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น เงินต้น 500 บาท เปียร์ดอก 300 บาท และบางรายยอมเปียร์ดอกถึง 500 บาทเท่ากับเงินต้น คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จึงจำเป็นต้อง
หาเงินทุนให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกได้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก  เนื่องจากสมาชิกต้องรอคิวในการกู้เงินในแต่ละเดือนโดยในระยะแรก
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินให้กู้สามัญเดือนละ 1 ครั้ง  ในการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ฯ
          คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  รณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนดเปิดเงิน
รับฝากออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ
โดยการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า “เดือนแห่งการสมัครเป็นสมาชิกใหม่”  “เดือนแห่งการเพิ่มค่าหุ้น”  และ “เดือนแห่งการเปิดบัญชีใหม่”
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับของที่ระลึกจากสหกรณ์ฯ เช่น แก้วน้ำ ปากกา ดินสอกด กระปุกออมสิน การรณรงค์ดังกล่าวทำให้สหกรณ์ฯ
มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และสามารถจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกได้เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนคน และจำนวนเงิน แม้ว่า คณะกรรมการสหกรณ์ฯจะรณรงค์ให้สมาชิกร่วมกัน
ออมเงินกับสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น แต่ทุนดำเนินการของสหกรณ์ฯ ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเงินกู้ของสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและสหกรณ์ฯ ขยายวงเงิน
ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและ เงินกู้สามัญเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในการนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ต้องหาเงินทุนจากแหล่งเงิน
ภายนอก ด้วยการขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ โดยในระยะแรก สหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานราชการบางแห่งไม่ยอมให้เงินกู้ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นสหกรณ์ของสถานประกอบการภาคเอกชนอาจมีความไม่มั่นคง
ในขณะที่หลายแห่งก็ยอมให้สหกรณ์ฯ กู้ เช่น
          สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
          สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด                           ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
          ในเวลาต่อมา การดำเนินการของสหกรณ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สหกรณ์ฯ มีเงินทุนของตนเองเพียงพอต่อการให้สมาชิกกู้ และสามารถจ่ายเงินกู้ได้
ครบทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ซึ่งให้กู้ด้วยยอดเงินกู้จำนวนสูงมาก สหกรณ์ฯ ให้บริการที่รวดเร็ว แก่สมาชิกโดยการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในสหกรณ์ ทั้งระบบทะเบียนหุ้น ระบบเงินกู้ และระบบฝากถอนเงิน ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกเป็นอย่างมากในด้านการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิกทันทีที่สมาชิกเขียนคำร้องขอกู้เสร็จ สมาชิกไม่ต้องรอคิวเงินกู้ หรือรอให้กรรมการเป็นผู้อนุมัติให้กู้เงินการจ่ายเงินกู้สามัญเมื่อสมาชิกยื่นคำขอกู้เช้า
จะได้รับเงินกู้ในช่วงบ่ายและยื่นคำขอกู้บ่ายได้รับเงินกู้ในวันถัดไปหรือหากผู้ค้ำประกันมาพร้อมกันครบทุกคนสมาชิกผู้กู้สามารถรับเงินกู้ได้เลย
          ปัจจุบันนี้ สหกรณ์ฯ มีเงินทุนในการดำเนินงานเพียงพอต่อการให้บริการแก่สมาชิก และยังมีทุนดำเนินงานส่วนหนึ่งที่สหกรณ์ฯ นำไปฝาก หรือให้กู้แก่สหกรณ์ฯ อื่น
ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งถือหุ้น  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ด้วย

          จากการทำงานอย่างจริงจัง และเข้มแข็งของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนของสมาชิก ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จำกัด ได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวม 13 รางวัล คือ
              1. รางวัล “ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น เขต 1 ประจำปี 2535” ซึ่งมอบให้แก่นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535
              2. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2536” ซึ่งมอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536
              3. รางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2546” ซึ่งมอบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2546
              4. สหกรณ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดอ่างทองในปี 2545 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบติดต่อกันมาโดยตลอดจนถึง
                 ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่มีการคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ
              5. ประกาศเกียรติคุณเป็น “สหกรณ์ระดับมาตรฐานประจำปี 2546, ปี 2547 และปี 2552 ตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์” เป็นเวลา 3 ปี
              6. ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ในด้านการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
              7. รางวัลชมเชย สหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2550 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551
              8. รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2552 ระดับใหญ่ จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553
              9. รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555
            10. ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน้ำใจ” (กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้
                 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
            11. โล่เกียรติคุณสหกรณ์ที่รักษามาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
                 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557
            12. โล่เกียรติคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการทางธุรกรรมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบให้
                  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558
            13. ประกาศเกียรติบัตรโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมอบให้
                  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี