ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไ.อาร์.ซี.ที. จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค
สหกรณ์บริการพันธมิตรแม่พิมพ์ไทย จำกัด
สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ห้องสมุดกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
สำนักงานที่ดิน จังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย
 
 


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี