ติดต่อสหกรณ์ :

----------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
36 หมู่ที่ 2 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0 3567 2127, 0 3567 2129
โทรสาร   : 0 3567 2129
E-mail    : sahakorntrc@hotmail.com