ประวัติความเป็นมา
  ข้อบังคับชมรมฯ
  รายนามคณะกรรมการชมรมฯ
  รายนามสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ
  แผนงานชมรม ประจำปี 2561-2562
  ข่าวที่เผยแพร่แล้ว
 
 


วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ บ้านภูชิดตะวัน จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารสหกรณ์ และดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ
ในการบริหารงาน และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานในสหกรณ์สมาชิกต่อไป