ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด
                                          THAIRAYON LABOUR UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE. LIMTED

ประเภท                           สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงาน                 เลขที่ 36 ถนนอ่างทอง - อยุธยา หมู่ที่ 2  ตำบลโพสะ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

              สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงาน   ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิมสำนักงานส่วนราชการสหกรณ์และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

ตราของสหกรณ์            ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้                           
                                                                                        เป็นรูปมือสองข้างรองก้นถุงเงินล้อมรอบด้วยคำว่า   " สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด "   โดยมีเกลียวเชือกอยู่ด้านล่าง