ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 3
ทุน

ข้อ 3. ที่มาของทุน
          
สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     
 (1) ออกหุ้น
      (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหกรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น
      (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิอย่างอื่น
      (4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่นๆ
      (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

ข้อ 4. การออกหุ้น
          สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น
          สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตนเอง
ตามที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำหรือเงินเพิ่มอื่นๆ และเงินที่จ่ายควบเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่ง
สมาชิกได้รับจากบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) หรือเงินกองทุนชราภาพตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมด้วย
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าที่ชำระแล้วทั้งหมด
          สมาชิกจะโอน หรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้น
ของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ 6. การชำระค่าหุ้นรายเดือน
          การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนนั้นๆ
ทุกเดือน เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็น
หนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 7. การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน
          สมาชิกได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  240  เดือน  หรือเป็น จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่า
หุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 8. การแจ้งยอดจำนวนหุ้น
          สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์