สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

         ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2544
หมวด 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

                       

          ข้อ  106  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
                    (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
                    (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมเต็มจำนวน
ของคณะกรรมการดำเินินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือเข้าประชุม แต่ถ้า
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
                    (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
                   
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่า ข้อความนั้นขัดกับกฏหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์
แห่งกฏหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
          
                                        

 
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ

หมวด  10
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

   

         
       
 
       (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมา
บังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัีติ