ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 2. วัตถุประสงค์
            สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยสมาชิก ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
          (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
          (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
          (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
          (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
          (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
          (7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
          (8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
          (9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
          (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
          (11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
          (12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
          (13) ดำเนินกิจการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะสงเคราะห์
          (14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
          (15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณือื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
          (16) กระทำการต่างๆ   ตามที่อนุญาตไว้ในกฏหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อถือกรรมการสิทธิ์
หรือทรัพย์ สิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า หรือ ให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่า ซื้อขาย หรือจำหน่าย จำนองหรือรับ
จำนอง จำนำ หรือรับจำนำด้วยวิธีการใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
         (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
          (18)  รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
          (19)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์