ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 11
ข้อเบ็ดเตล็ด

          ข้อ  107  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อ
บังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
                    (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
                    (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
                    (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
                    (4) ระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกอื่น
                    (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
                    (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
                    (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
                    (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
                    (9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
                    (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
                    (11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์เฉพาะ
ระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

          ข้อ  108  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 107 (3) , (4) แต่มิได้รับชำระ
ตามเรียกก็ดีคณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

          ข้อ  109  การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำ
วินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือตามคำวินิจฉัยนั้น

          ข้อ  110  ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะ
นั้นเป็นเอกฉันท์และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
          การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

          ข้อ  111  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฏหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระ
บัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้
                    (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
                    (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
                    (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
          เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น
          ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

          ข้อ  112  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย