ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 6
สมาชิกสมทบ

     ข้อ 48 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร                  
            โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

     ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
            (1)    เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
            (2)    ก. เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในฐานะคู่สัญญาของบริษัทฯ
                     ข. เป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในฐานะคู่สัญญาของบริษัทฯ
                     ค. เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
            (3)    เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
            (4)    เป็นผู้มีความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์

     ข้อ 50 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ
            
ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 1 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง0ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 49 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน เมื่อสมาชิก
สมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

     ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
            
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงิน 30 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่า
เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

     ข้อ 52 การให้บริการ
            
สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร   แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์
ทั้งนี้ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการให้บริการและอื่นๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์

     ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
            
(1)   สิทธิการได้รับเงินกู้ยืมจากสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ
            
(2)   สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ
            
(3)   สิทธิในการขอรับบริการจากสหกรณ์ตามระเบียบหรือหรือมติที่คณะกรรมการกำหนด
            
(4)   สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ
            
(5)   สิทธิเข้าร่วมทางวิชาการจากสหกรณ
            
(6)   สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ

            สมาชิกสมทบจะไม่ได้รับสิทธิจากสหกรณ์  ดังนี้
             (1)   สิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
             (2)   สิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
             (3)   สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดๆ

            หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  ดังนี้
             (1)   ปฏิบัติตามกฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
             (2)   เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
             (3)   ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
             (4)   ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

            การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
     ข้อ 54 การขาดจจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
            (1)    ตาย
            (2)    เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
            (3)    ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
            (4)    ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
            (5)    ถูกให้ออกจากสหกรณ์
            (6)    ถูกให้ออกจากงานประจำโดยมีความผิด

     ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์
            
สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

     ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
            (1)   ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
               (2)   ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
               (3)   ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุที่เชื่อ
                       ได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต
            (4)    แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ

     ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่
            
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

     ข้อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน
             สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้
สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
                ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือ ตามลักษณะดังกล่าว
ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิมถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำ
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม   เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาท
ผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
            ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้
รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว   สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดี
ให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

     ข้อ 59 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
            
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) , (2) , (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจาก
วันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำ
ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์     ถ้าในปีใด
จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันต้นปีนั้นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น
ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
                ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฏหมาย ล้มละลาย
                 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) , (6) นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลตั้งแต่ประจำปี
ที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่าย ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลัง ที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

      ข้อ 60 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ

                 ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ ต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน

      ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก

                 ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิก ออกจาก
ทะเบียนสมาชิก
              

******************************************************