ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด

พ.ศ. 2544
____________________________________________

หมวดที่ 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ

          คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1) , (2),(3),(4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควรในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรอง
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ 93 การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

          สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยกำหนดระยะเวลา หรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้

ข้อ 94 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ

          ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
                          (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียน
                               สมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
                         (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน การถือหุ้นในสหกรณ์
                         (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
                         (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
                         (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินฝากให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
                              ทราบเป็นรายบุคคล
                        (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกำหนด
                             หน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
                             ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
                        (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์
                             ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็น
                             ไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
                        (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
                        (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
                      (10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอ
                             คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
                      (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
                      (12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
                      (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่นๆ                                                                    เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
                      (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
                      (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
                      (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
                      (17) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
                      (18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ
                               เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

ข้อ 95 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ

                      ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                   (1) ตาย
                   (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
                   (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายสหกรณ์กำหนด
                   (4) อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ยกเว้นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับการจ้าง
                         งานก่อนวันที่ 31 มกราคม 2554
                   (5) ถูกเลิกจ้าง
                   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ อันอาจ
                        ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ 96 การลาออก

          ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณา การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ

          ให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใน
ตำแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกิน 5 ปี

ข้อ 98 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ

          ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ี่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

ข้อ 99 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ

          ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจน
จัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

ข้อ 100 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ

           นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) , (2) ,
(3) , (4) ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

                                  ที่ปรึกษา
ข้อ 101 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

           คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติศักดิ์ได้จำนวนไม่เกินห้าร้อยคนเพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

                         ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ

            ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการ
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคลที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

ข้อ 103 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

            ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาเหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ข้อ 104 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ

           ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
                     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์                              เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
                     (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
                          ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
                     (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
                     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสหกรณ์
                     (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
                    (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดี
                         แก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์
           ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการ ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไปแล้ว
เสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
           ด้วยหากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินสหกรณ์แก้ไข โดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการ
อาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ

           หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

********************************************************