ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (สถานที่ตั้ง)
  50 ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตำบล ย่านซื่อ อำเภอเมือง
  จังหวัด อ่างทอง 14000 โทร.0-3561-3460,0-3561-1021
  โทรสาร. 0-3561-3460 ต่อ 16

 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอ เมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000 โทร. 0-35672-127-129
 โทรสาร. 0-35672-129 (สำนักงานติดต่อ)

เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ข้อบังคับชมรมสหกรณ์ ฯ
รายนามคณะกรรมการชมรม ฯ
รายนามสหกรณ์สมาชิกชมรม ฯ
แผนงานชมรมฯ ประจำปี 2557 - 2558
กิจกรรมของชมรมสหกรณ์ฯ
ข่าวที่เผยแพร่แล้ว
ชมรมฯ จัดการศึกษาดูงานและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2558
  
ปรับปรุงครั้งล่าาสุดวันที่ 23 กันยายน 2558

    
 
 
 

ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดศึกษาดูงาน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<< BACK