ข้อบังคับชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

  หมวดที่ 1 บททั่วไป

       ข้อ 1.ชมรมนี้ ชื่อ "ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง" เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Angthong Co-operative Association ซึ่งต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้เรียกว่า "ชมรมฯ" อักษรย่อ "ชสจ. " หรือ ACA

       ข้อ  2. ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของชมรมฯ

       ข้อ  3. ชมรมฯ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอางทอง)

        ข้อ  4.  เครื่องหมายของชมรมฯ มีดังนี้ เป็นณุปมือจับกันมีคำว่า "ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง"และคำว่า"ช่วยเหลือกันและช่วยเหลือตนเอง" ล้อมกรอบอยู่ในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร

 

 

 

                         หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

       ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และผู้จัดการหรือผู้แทนสหกรณ์สมาชิกละ 2 คน
       คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ต้องประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
       ข้อ 10 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่สมาชิกเสนอชื่อมาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
       ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อาจเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้
       ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
       ข้อ 13 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารชมรมฯ
      (1) ครบวาระตามข้อ 12
       (2) ตายหรือลาออก
       (3) สหกรณ์สมาชิกแจ้งขอให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ
       (4) ขาดคุณสมบัติข้อ 10
        ข้อ 14 ให้สหกรณ์สมาชิกแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารชมรมฯ แทนกรรมการชมรมฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 13 ภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

                    หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน

        ข้อ 22 การเงินและทรัพย์สินของชมรมฯ ได้มาจากการจัดกิจกรรมของชมรมฯ การบริจาคของสหกรณ์สมาชิก หรือกรรมการฯ หรือบุคคลภายนอก
        ข้อ 23 เหรัญญิก ต้องจัดทำรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ รับรองทุกครั้งที่มีการประชุม
       ข้อ 24 การอนุมัติจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินให้เป็นอำนาจของประธานฯ หรือรองประธาน ในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินคราวละ 2,000 บาท ถ้าเงินเกิน 2,000 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
       ข้อ 25 เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 2,000 บาท
       ข้อ 26 เงินสดของชมรมฯ ที่เกินกว่าจำนวนตามข้อ 25 ให้ฝากไว้กับสหกรณ์สมาชิกที่เปิดรับเงินฝากหรือชุมชนสหกรณ์แห่งหนึ่งแห่งใด ตามมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
        การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากชมรมฯ ให้เป็นอำนาจของประธานชมรมฯ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

 

  หมวดที่ 2. วัตถุประสงค์

       ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของชมรมฯ คือ
        (1) เพื่อเป็นศูนย์รวมของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดอ่างทอง
        (2) เพื่อพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และการดำเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์ร่วมกัน
        (3) เพื่อเผยแพร่หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์สู่ประชาชน
        (4) เพื่อดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่าอสหกรณ์สมาชิก
        (5) เพื่อร่วมมือประสานงานกับสหกรณ์อื่น ๆ ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

  หมวดที่ 3 สมาชิก

        ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิกรมชมฯ เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
        สหกรณ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ ต้องยื่นใบสมัครตามที่ชมรมฯ กำหนดและได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกโดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ แล้ว
       ข้อ 7. สิทธิของสมาชิก
       (1) เสนอแนะข้อคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อชมรมฯ โดยผ่านคณะกรรมการของชมรมฯ
       (2) มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ
       (3) มีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของชมรมฯ
       ข้อ 8. หน้าที่ของสมาชิก
       (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ มติ ของคณะกรรมการบริหารและระเบียบของชมรมฯ
       (2)  ให้ความสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ชมรมฯ จัดขึ้น

 

 

        ข้อ 15 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
        (1) ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับชมรมฯ
        (2) สรุปผลดำเนินงานของชมรมฯ แจ้งต่อสมาชิกปีละครั้ง
        (3) ออกประกาศหรือระเบียบของชมรมฯ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกปฏิบัติ
        (4) รับผิดร่วมกันในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
        ข้อ 16 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ แบ่งออกเป็นการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ
        ข้อ 17 การประชุมสามัญเป็นการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ      ซึ่งจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง
        ข้อ 18 การประชุมวิสามัญเป็นการประชุมเรื่องด่วน จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือต่อชมรมฯ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานชมรมฯ หรือคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมดหรือสหกรณ์สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด อาจทำหนังสือขอร้องต่อประธานชมรมฯ เพื่อให้เปิดประชุมวิสามัญได้ ทั้งนี้ประธานชมรมฯ ต้องเปิดประชุมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับคำขอนั้น
          ข้อ 19 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
          ข้อ 20 ในกรณีไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานชมรมฯ เรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วัน หากกรรมการมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดก็ถือว่าครบองค์ประชุม
           ข้อ 21 การลงมติของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่เข้าร่วมประชุมหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานชมรมฯ เป็นผู้ชี้ขาด


                     หมวดที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับ

        ข้อ 27 การแก้ไขข้อบังคับของชมรมฯ อาจเสนอโดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือสหกรณ์สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด และจะกระทำได้ต้องเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไม่น้อยกว่าสองในสามองคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมด

  หมวดที่ 7 เบ็ดเตล็ด

         ข้อ 28 คณะกรรมการชมรมฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมฯ ได้ตามความเหมาะสมโดยดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
        ข้อ 29 การเลิกชมรมฯ อาจกระทำได้ โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งหมด
         เงินหรือทรัพย์สินของชมรมฯ ที่เหลืออยู่หลังจากเลิกชมรมฯ แล้ว ใหเโอนให้แก่องค์กรหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามมติที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ จะเห็นสมควร