รายนามคณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2556 - 2558

   
                                                                             ประธานชมรมฯ      นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
                                                                  รองประธานชมรมฯ     นายจรัล รัมกุล
                                                                     เลขานุการชมรมฯ      นางเกษมศรี เมฆหมอก
                                                                       เหรัญญิกชมรมฯ      นางภาวินีย์ อุ่นละม้าย

สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จำกัด                     สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด
นายจรัล  รัมกุล
นายสุพจน
                  สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อ่างทอง จำกัด
นายวันชาติ    แสงรุ่ง
     นายมานะ   ใยสวัสดิ์
     นางสวนีย์     อาสนทอง
สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด
สหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด
     นายผาด   สุภาเสพย์
     นางมณฑา   จันทร์เปล่ง
นายวันชาติ    แสงรื่น
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด
นายสมปอง   แสงพราย
   นายอุดร   ทวีสุข
     นางวันเพ็ญ   อยู่สมบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด
นางสมร   เริ่มลึก
นายก้อง    สวนดอกไม้
สหกรณ์การปลูกพืชไร่วังน้ำเย็น จำกัด
สหกรณ์โคเนื้ออ่างทอง จำกัด
สุกัญญา
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด
   นายศรีโพธิ์   วายุพักตร์
     นางเกษมศรี   เมฆหมอก
     พ.ต.อ.สุรินทร์   ทับพันธบุบผา
     พ.ต.ท.สมชาย   คงทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอ่างทอง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด
นางเทียมจันทร์    วิชิตะกูล
นางภาวินีย์    อุ่นละม้าย
นางจิตนา    ต๊ะดี
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
นายสุภาพ   จงกล

นายสมบูรณ์    คงสม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ จำกัด
สหกรณ์บริการเมืองใหม่ชัยมงคล จำกัด
นายรังสรรค์    คล้ายพันธ์
ร.ต.ปรีชา   บุญมี
 
สหกรณ์อ่างทองเดินรถ จำกัด