แผนงานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2557-2558
    
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดประชุมสมาชิกชมรม
   สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

1. เพื่อปรึกษาหารือในการ
ดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ
ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์
อื่น ๆ
2. เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์สมาชิกผ่านชมรมฯ

1. ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
หรือสำนักงานสหกรณ์สมาชิกที่สมัครใจเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
2.ส่งหนังสือเชิญสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุม

1. กรรมการบริหารชมรมฯ
2.ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง


เดือนละ 1 ครั้ง
(ทุกวันที่ 17 ของเดือน)
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
(ปีละ 6,000 บาท)
1. ประธานชมรมฯ
2. เลขานุการชมรมฯ
3. สำนักงานสหกรณ์
    จังหวัดอ่างทอง
2.การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำปี 2557 - 2558
1.เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
2. เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตกรรมการฯ
    และสมาชิกที่อุทิศตนให้แก่ขบวนการสหกรณ์
3. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี และร่วมมือ ร่วมใจ
    ระหว่างสมาชิกชมรมฯ ด้วยกัน
1. ทำพิธีสดุดดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
2. ทำบุญเลี้ยงพระเพล
3. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างสมาชิกชมรมฯ
    หลังพิธีทำบุญ
4. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างขบวนการสหกรณ์
     ในจังหวัดอ่างทอง
5. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
1. กรรมการบริหารชมรมฯ
2. สมาชิกสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ
3. ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ   
    ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    อ่างทองและสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
และ 2558
เท่าที่จ่ายจริง โดยมาจาก
1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2. ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
3. สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ
4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

1. กรรมการชมรมฯ
2. ข้าราชการสำนักงาน
    สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
3. สหกรณ์สมาชิกฯ

3. การจัดสัมมนาวิชาการ 1. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการสหกรณ์
    ให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้กรรมการสหกรณ์ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
     เรื่องบทบาทและหน้าที่ของกรรมการฯ
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
    สมาชิกกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
1. จัดสัมมนาวิชาการให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
    สหกรณ์สมาชิกชมรมฯ
2. เชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนา
1. จัดสัมมนาปีละ 2 ครั้ง โดยจัดใน
    จังหวัด 1 ครั้ง และต่างจังหวัด 1 ครั้ง
พฤศจิกายน 2556
- ตุลาคม 2558
เท่าที่จ่ายจริง โดยมาจาก
1. ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2. สหกรณ์สมาชิกฯ
3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
1. กรรมการชมรมฯ
2. กรรมการสหกรณ์สมาชิกฯ

4. เอื้ออาทรต่อชุมชน
4.1 การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
    สหกรณ์หรือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
4.2 การทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
4.3 การให้บริการช่วยเหลือแก่
ประชาชน


1. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์หรือ
     ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อให้ชมรมฯ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
    ต่อสังคมส่วนรวม
3. เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ และ ประชาชนโดยทั่วไป
    ได้เห็นความสำคัญของชมรมฯ
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียน-นักศึกษา
2. เพื่อให้ชมรมฯ ได้ทำกิจกรรมที่เป้นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม
3. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯและประชาชนโดยทั่วไป
ได้เห็นความสำคัญของชมรมฯ
1. เพื่อให้ชมรมฯ และสหกรณ์สมาชิก ได้เข้าไปให้
การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
และผู้ยากไร้
2. ให้สหกรณ์สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมเพื่อสังคม

1. ให้สหกรณ์สมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสหกรณ์
    หรือประชาชนผู้ด้อยโอกาสแก่ชมรมฯ เพื่อ
    พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
2. มอบเงินช่วยเหลือให้ปีละ 10 คน
3. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชน
    ในโอกาสต่างๆ
1. ขอความร่วมมือให้สหกรณ์สมาชิกฯ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอย่างน้อยสหกรณ์ฯ ละ 2 ทุน
2. ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกฯ มอบเงินทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สหกรณ์คัดเลือกให้ได้รับทุน
อย่างน้อย 2 ทุน
   

1.สมาชิกสหกรณ์ หรือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2. ชุมชนเด็กนักเรียนที่สหกรณ์สมาชิก ฯ ทำการคัดเลือก1. ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
2. ประชาชนผู้ยากไร้

2 ปี

เดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2558

2 ปี


ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

สหกรณ์สมาชิกฯ
- ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
- สหกรณ์สมาชิก
- สหกรณ์จังหวัด


1. กรรมการชมรมฯ
2. ข้าราชการสำนักงาน
    สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1. กรรมการชมรมฯ
2. สหกรณ์สมาชิก1. กรรมการชมรมฯ
2. สหกรณ์สมาชิก
3. สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
5. การศึกษาดูงานและการจัดการ
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1. เพื่อทำการแลกเปลี่ยนการบริหารงานสหกรณ์
    และการดำเนินธุระกิจกับสหกรณ์ที่ประสบ
    ความสำเร็จในการบริหารงาน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานสหกรณ์
    สมาชิกชมรมฯ
3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแก่
   สมาชิกชมรมฯ และเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ
   ชุดใหม่ (ในปีที่มีการเลือกตั้งกรรมการฯ)
4. รับทราบข้อคิดเห็นในการบริหารงานชมรมฯ
    และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจาก
    สหกรณ์สมาชิก
1. ติดต่อสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการ
    บริหารงานทั้งสหกรณ์ภาคเกษตรและนอก
    ภาคเกษตรเพื่อขอไปศึกษาดูงาน
2. จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2556 – 2557
    หลังการศึกษาดูงาน
1. กรรมการบริหารชมรมฯ
2. ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกฯ
3.เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
เดือนกันยายน 2557
และ 2558
เท่าที่จ่ายจริง โดยมาจาก
1. ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2. สหกรณ์สมาชิกฯ
3. ขอการสนับสนุนจาก
     หน่วยงานอื่นๆ
1. กรรมการชมรมฯ
2. สหกรณ์สมาชิกฯ
3. เจ้าหน้าที่สำนักงาน
    สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
6. การประชาสัมพันธ์งานชมรม
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
1. เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและการดำเนิน
    งานของชมรมฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
2. เป็นสื่อกลางระหว่างชมรมฯ สหกรณ์สมาชิกฯ
    หน่วยงานรัฐ เอกชน และ ขบวนการสหกรณ์
1. จัดทำเวปไซด์ของ “ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง”
    (www.sahakorntrc.com/chomrom.htm)
2. จัดทำเฟสบุ๊คส์ชมรมฯ
3. ปรับปรุงข้อมูล (อัพเดท) ทุกครั้งที่มีกิจกรรม
    ของชมรมฯ
4. จัดทำกระดานข่าวของชมรมฯ ไว้ในเว็บไซด์ฯ    
    เพื่อให้สมาชิกฝากข้อความสื่อสารระหว่างกัน
5. เผยแพร่กิจกรรมของชมรมฯ ทางสื่อมวลชนต่างๆ
1. ให้สมาชิกชมรมฯได้รับทราบ
     กิจกรรมของชมรมฯผ่านทาง
     เวปไซด์ชมรมฯ
2. เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชมรมฯ
    กับสมาชิก และบุคคลภายนอก
2 ปี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรรมการชมรมฯ
7. การจัดหารายได้ 1. เพื่อให้ชมรมฯ มีรายได้สำหรับการจัดกิจกรรม
    ให้แก่สมาชิกอย่างเพียงพอ
2. เพื่อลดภาระของสมาชิกในการเสียค่าใช้จ่าย
    ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ
1. รณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกฯ บริจาคเงินสนับสนุน
    การจัดกิจกรรมของชมรมฯ
2. รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป หน่วยงาน
    ภาครัฐ -  ภาคเอกชนและขบวนการสหกรณ์
3. การจัดกิจกรรมหารายได้ของชมรมฯ
 
1. สมาชิกชมรมฯ
2. ประชาชนทั่วไป
2 ปี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1. กรรมการชมรมฯ
2. สหกรณ์สมาชิกฯ