ประวัติชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

          ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 จากการแนะนำของ นางสุภาพ  มณีเมือง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ในสมัยนั้นประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองคนแรก คือ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด  การจัดตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์  5  ประการ ดังนี้  

          

 

       1. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
         2. นายอุดม ทวีสุข รองประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
         3. นางเกษมศรี เมฆหมอก เลขานุการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
         4.นางวัลลา กลิ่นมาลัย เหรัญญิกชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
          ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองแม้จะไม่ได้เป็นองค์กรด้านสหกรณ์ตามกฏหมายหรือเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด ๆ ก็ตามแต่การรวมตัวเป็นชม
รมเป็นสิทธิที่ทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 การดำเนินงานฃองชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ว่าประสบผลสำเร็จตามสมควรในฐานะองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกหลากหลายสหกรณ์

 


          1) เพื่อเป็นศูนย์งานของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดอ่างทอง
          2) เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคดเห็นในการแก้ปัญหาและการดำเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์ร่วมกัน
          3) เพื่อเผยแพร่หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ประชาชน
          4)เพื่อดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
          5)เพื่อร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์อื่นๆ ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์
          สมาชิกของชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้แก่สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดอ่างทองสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกชมรมฯ ต้องเสียค่าบำรุงสมาชิก เป็นรายเดือนๆ ละ 200 บาท หลังจากตั้งชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองในปี พ.ศ.2528 มาได้โดยระยะหนึ่ง (ประมาณ 5 ปี) ชมรมสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ได้หยุดการดำเนินกิจกรรมไปเป็นเวลานานจนกระทั่งในเดือนเมษายน 2544 ได้มีการรื้อฟื้นการจัดกิจการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นการทำโดยได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมจังหวัดอ่างทองขึ้นมา ซึ่งนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน ไทยเรยอน จำกัด ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ จากนั้นได้มีการประชุมเพื่อทำการแก้ไขข้อบังคับชมรมฯ สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทองที่ต้อง การเป็นสมาชิกชมรมจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มชมรมกำหนด คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมและแต่งตั้งให้ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ เป็นผู้แทนสหกรณ์ประจำชมรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2544 ได้มีการเลือกตั้งคณะ กรรมการชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองชุดใหม่ ปรากฏว่านายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมฯ ต่อมาชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม ครั้งแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 เป็นกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสหกรณ์" ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 3 ซึ่งทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างระหว่างสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน
          หลังจากที่นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต้องหยุดพักการเป็นกรรมการเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระรวม 4 ปี นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คนใหม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง เป็นเวลา 4 ปี คือในปร พ.ศ. 2545-2548 จนกระทัางในวันที่ 31 มกราคม 2549 นายมานะกูล พรรณเรณู ได้หมดจากวาระการเป็น กรรมการสหกรณ์ฯ และต้องหยุดการเป็นกรรมการ เนื่องจากดำรงตำแหน่งมาครบ 2 วาระ จึงต้องพ้นจากตำแหน่งประธานชมรมสหกรณ์จังหวัด อ่างทองไปด้วย ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรม เลขานุการ และเหรัญญิก ในวันที่ 20 มีนาคม 2549 ณ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้ง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ เป็นประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นางยุพา ศรีสวาท ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทย จำกัด เป็นเลขานุการ นางวัลลภา กลิ่นมาลัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด เป็นเหรัญญิก ชมรมฯ สำหรับนายเพลิน สะอาดศรี รองประธานชมรมฯ ยังดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระในเดือนกันยายน 2549 สำหรับคณะกรรมการบริหาร ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองชุดปัจุบัน (พ.ศ.2549-2550) จะดำรงตำแหน่งถึงเดือนตุลาคม 2551 ประกอบด้วย