การให้บริการด้านเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
       สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
              1.1 ต้องเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน
              1.2 กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
              1.3 หากเป็นสมาชิกใหม่มีค่าหุ้นต่ำกว่า 30,000 บาท หรือต่ำกว่า
จำนวนเงินที่ขอกู้ จะต้องมีสมาชิกอื่นค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1 คน
              1.4 หากเป็นสมาชิกใหม่มีค่าหุ้นต่ำกว่า 40,000 บาท หรือต่ำกว่า
จำนวนเงินที่ขอกู้ จะต้องมีสมาชิกอื่นค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 คน
              1.5 หากเป็นสมาชิกใหม่มีค่าหุ้นต่ำกว่า 50,000 บาท หรือต่ำกว่า
จำนวนเงินที่ขอกู้ จะต้องมีสมาชิกอื่นค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 คน
              1.6 ผ่อนชำระคืนภายใน 12 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
              1.7 เมื่อยื่นคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคำขอกู้
ถูกต้องแล้วสามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกโดยทันที
              1.8 สมาชิกที่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ จะสามารถยื่นคำขอกู้ใหม่ได้ต้องส่งคืนเงินกู้เก่ามาแล้วสองงวด ของเงินที่กู้ไป
              1.9 สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่
จะสามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือน

เงินกู้สามัญ
      สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้สามัญแก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
             2.1 ต้องเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
             2.2 กู้ได้สูงสุด 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และต้องมี
สมาชิกอื่นค้ำประกันตั้งแต่ 3 - 5 คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
             2.3 เงินกู้สามัญที่ใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต้องใช้สมาชิก
อื่นค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี
             2.4 สมาชิกแต่ละคน จะทำการค้ำประกันสมาชิกอื่นได้ไม่เกิน 5 คน
             2.5 สมาชิกจะต้องแจ้งความจำนงขอกู้เงินกู้สามัญต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการ และแจ้งวันที่จะขอรับเงินให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วัน
หรือภายในเวลา 8.15 น. ของวันที่จะรับเงินกู้ หากสมาชิกแจ้งหลังจากเวลาที่
กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในวันถัดไป
      อนึ่ง หากสมาชิกนำผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาเงินกู้เสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอกู้
สมาชิกก็สามารถรับเงินกู้สามัญได้ในวันเดียวกันกับที่ยื่นคำขอกู้
(กรณีที่สหกรณ์มีเงินสดพอที่จะจ่ายเงินกู้ให้ได้)
             2.6 ในการทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ผู้กู้และผู้ค้ำจะต้องมาทำสัญญาพร้อมกันทั้ง 5 คน ในวันที่รับเงินกู้
             2.7 สมาชิกสามารถกู้เงินกู้สามัญได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอายุของ
การเป็นสมาชิก ดังนี้    

สิทธิการกู้เงินกู้สามัญ

1) อายุสมาชิก 6 เดือน

กู้ได้ 40,000.-

16) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 130,000.-

กู้ได้ 650,000.-

2) อายุสมาชิก 1 ปี

กู้ได้ 50,000.-

17) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 140,000.-

กู้ได้ 700,000.-

3) อายุสมาชิก 2 ปี

กู้ได้ 60,000.-

18) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 150,000.-

กู้ได้ 750,000.-

4) อายุสมาชิก 3 ปี

กู้ได้ 70,000.-

19) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 160,000.-

กู้ได้ 800,000.-

5) อายุสมาชิก 3 ปี หุ้น 25,000.-

กู้ได้ 100,000.-

20) อายุสมาชิก 12 ปี หุ้น 170,000.-

กู้ได้ 850,000.-

6) อายุสมาชิก 4 ปี หุ้น 35,000.-

กู้ได้ 150,000.-

21) อายุสมาชิก 13 ปี หุ้น 180,000.-

กู้ได้ 900,000.-

7) อายุสมาชิก 5 ปี หุ้น 45,000.-

กู้ได้ 200,000.-

22) อายุสมาชิก 14 ปี หุ้น 190,000.-

กู้ได้ 950,000.-

8) อายุสมาชิก 5 ปี หุ้น 50,000.-

กู้ได้ 250,000.-

23) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 200,000.-

กู้ได้ 1,000,000.-

9) อายุสมาชิก 6 ปี หุ้น 60,000.-

กู้ได้ 300,000.-

24) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 210,000.-

กู้ได้ 1,050,000.-

10) อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 70,000.-

กู้ได้ 350,000.-

25) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 220,000.-

กู้ได้ 1,100,000.-

11) อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 80,000.-

กู้ได้ 400,000.-

26) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 230,000.-

กู้ได้ 1,150,000.-

12) อายุสมาชิก 8 ปี หุ้น 90,000.-

กู้ได้ 450,000.-

27) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 240,000.-

กู้ได้ 1,200,000.-

13) อายุสมาชิก 8 ปี หุ้น 10,000.-

กู้ได้ 500,000.-

28) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 260,000.-

กู้ได้ 1,300,000.-

14) อายุสมาชิก 9 ปี หุ้น 110,000.-

กู้ได้ 550,000.-

29) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 280,000.-

กู้ได้ 1,400,000.-

15) อายุสมาชิก 9 ปี หุ้น 120,000.-

กู้ได้ 600,000.-

30) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 300,000.-

กู้ได้ 1,500,000.-

 
 
 


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี