การให้บริการด้านเงินฝาก

สหกรณ์ ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกรวม 3 ประเภท  ได้แก่
                  1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
                  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี ดังนี้
                                  - ยอดฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
                                  - ยอดฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
                   3. เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร สมาชิกต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน อย่างต่ำเดือนละ 200 บาท โดยฝากติดต่อกันเป็นเวลา 36 เดือน สหกรณ์ฯ
จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี เมื่อครบกำหนดสหกรณ์ฯ จ่ายเงินโบนัสให้ร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากที่มีอยู่ ผู้ฝากเงินประเภทนี้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ
โดยการจับสลากจากบัญชีเงินฝากทั้งหมด มอบให้ทุนละ 500 บาท


เงื่อนไขการรับฝาก บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์
เงื่อนไขการรับฝาก บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงื่อนไขการรับฝากบัญชีเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร
      1) เมื่อเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท จำนวนเงิน
ฝากในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า 100 บาท
      2) ผู้ฝากจะต้องส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็
ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท
      3) ผู้ฝากจะต้องนำสมุดมาทุกครั้งที่ทำการฝาก - ถอน
กับสหกรณ์ฯ       
      4) ในวันหนึ่งๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชี
ของตนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง                 
      5) สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน  และจ่ายดอกเบี้ยให้
ทุกวัน สิ้นปี โดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากใน
วันที่ 31 ธันวาคม ทุกปี
      6) สมาชิกสามารถฝากเงินได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. สมาชิกสามารถถอนเงินได้
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึง 16.30 น.
      1) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 300 บาท จำนวนเงิน
ฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า 300 บาท
      2) ผู้ฝากจะต้องส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใด โดยจำนวน
เท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
      3) ผู้ฝากจะต้องนำสมุดมาทุกครั้งที่ทำการฝาก - ถอน
กับสหกรณ์ฯ
      4) การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากเดือนใด
มีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการ
ถอนครั้งที่สองครั้งและ ครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 10 ของ
จำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่กกว่า 200 บาท
      5) สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้
ทุก 6 เดือน โดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากใน
วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ทุกปี
      6) สมาชิกสามารถฝาก-ถอน เงินได้ทุกวันทำการตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
      7) ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝาก
      8) ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อม
กระทำได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนปิดบัญชี
หนึ่งวัน
     1) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน15,000
บาท โดยฝากติดต่อกันเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี
     2) การส่งเงินฝากเข้าบัญชีต้องฝากภายในวันที่ 7 ของ
ทุกเดือน
     3) ผู้ฝากจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่
กำหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ทุกกรณีรวมกัน
ต้องไม่เกิน 2 เดือน 
     4) สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ตามประกาศ
ของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ
12 เดือน และทบเป็นเงินต้นให้สำหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 12
เดือนจะไม่ทบต้นให้ 
     5) ผู้ฝากจะถอนเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ไม่ได้ นอกจากถอนเพื่อปิดบัญชีและจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
     6) ในกรณีที่เงินฝากครบจำนวนเดือนตามกำหนดเจ้าของ
บัญชี จะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่า
สมาชิกจะมาปิดบัญชี
     7) ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร กรณีที่
ฝากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
     8) สหกรณ์ฯ จะนำบัญชีเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร
ทั้งหมดมาจับสลาก เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีแต่
สมาชิกจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาได้ไม่เกินรายละ 2 บัญชี
 
 
 


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี