รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2546

นายมานะกูล  พรรณเรณู
ประธานกรรมการ

นายสุรสิงห์  บงกชเกิด
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ์
รองประธานฝ่ายการเงิน

นายลิขิต  มีบำรุง
เหรัญญิก

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
เลขานุการ

นายชำนาญ  พิมพ์ดี
กรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ


นางสาวพัชรี  แสงประพาฬ
กรรมการ

นางสุนี  ชูจิตต์
กรรมการ

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ


นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ

นายวิรัต  ชูจิตต์
กรรมการ
นายสายัณห์  แผนประดิษฐ์
กรรมการ


นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ
 

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป