รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2545


นายมานะกูล  พรรณเรณู
ประธานกรรมการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
รองประธานฝ่ายการเงิน

นายสุรสิงห์  บงกชเกิด
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ

นายลิขิต  มีบำรุง
เหรัญญิก

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
เลขานุการ

นายสายัณห์  แผนประดิษฐ์
กรรมการ

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ


นายชำนาญ  พิมพ์ดี
กรรมการ
นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ
นายวิรัต  ชูจิตต์
กรรมการ


นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ

นางอรวรรณ  เมืองลี
กรรมการ
นางสุนี  ชูจิตต์
กรรมการ


นางสาวพัชรี  แสงประพาฬ
กรรมการ

นายชรินทร์  มาลัยหอม
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป