รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2544


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
รองประธานกรรมการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายธงชัย  นาคทับที
เหรัญญิก

นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ

นายสุรสิงห์  บงกชเกิด
กรรมการ


นายชำนาญ  พิมพ์ดี
กรรมการ
นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ
นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ


นายชรินทร์  มาลัยหอม
กรรมการ

นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ
นางสาววราภรณ์  อภิชัย
กรรมการ


นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

นางสาวพัชรี  แสงประพาฬ
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป