รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 18 พ.ศ. 2543


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
กรรมการผู้จัดการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
เหรัญญิก

นายสมชาย  แก้วโย
กรรมการ

นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
กรรมการ


นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ
นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ
นายชำนาญ  พิมพ์ดี
กรรมการ


นายสายัณห์  แผนประดิษฐ์
กรรมการ

นายพงษ์ทร  ทับแถม
กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ


นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

นางสาววราภรณ์  อภิชัย
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป