รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 17 พ.ศ. 2542

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
เหรัญญิก

นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการผู้จัดการ

นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
กรรมการ


นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ
นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ
นายสมชาย  แก้วโย
กรรมการ


นายพงษ์ทร  ทับแถม
กรรมการ

นายสุมนตรี  เอี่ยมเอิบ
กรรมการ
นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ


นายประทวน  สัญญะวิรี
กรรมการ

นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป