รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2541


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
กรรมการผู้จัดการ

นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
เหรัญญิก

นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
กรรมการ


นายพงษ์ทร  ทับแถม
กรรมการ
นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ
นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ


นายประทวน  สัญญะวิรี
กรรมการ

นายสุมนตรี  เอี่ยมเอิบ
กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ


นางบบุผา  แววเพ็ชร
กรรมการ

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย 
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป