รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2540


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายอมร  สินธุประสิทธ
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
เหรัญญิก

นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการผู้จัดการ

นายวัฒนชัย  กลัดสนิท
กรรมการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
กรรมการ


นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ
นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ
นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
กรรมการ


นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ

นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ


นางสาวบุบผา  เหลืองสมบูรณ์
กรรมการ

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป