รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2539


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายพยุงศักดิ์  เวชโช
เหรัญญิก

นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

นายวัฒนชัย  กลัดสนิท
กรรมการ

นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ


นายเฉลย  ชมบุหรั่น
กรรมการ
นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ
นายสุพัฒน์  ชูผล
กรรมการ


นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ

นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ
นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ


นายประทวน  สัญญะวิรี
กรรมการ

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป