รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2538


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายเฉลย  ชมบุหรั่น
เหรัญญิก

นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการ

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ


นายชำนาญ  ศรีแสด
กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ
นายสุพัฒน์  ชูผล
กรรมการ


นายสมาน  ชื่นฤดี
กรรมการ

นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ
นายประทวน  สัญญะวิรี
กรรมการ


นายสุมนตรี  เอี่ยมเอิบ
กรรมการ

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป