รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2537นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายกำแหง  จิตตะมาก
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นายไพศาล  ทับไทย
เหรัญญิก

นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

นางชลาลัย  ปาทาเลย์
กรรมการ

นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ


นายสมชาย  แก้วโย
กรรมการ
นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ
นายสมาน  ชื่นดี
กรรมการ


นายสุมนตรี  เอี่ยมเอิบ
กรรมการ

นายบุญเลิศ  ศรีชัยรมย์รัตน์
กรรมการ
นางบรรจง  อมรนพกุล
กรรมการ


นายลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ

นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป