รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2536


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายอนันต์  ทาอุบล
รองประธานกรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ

นางบรรจง  อมรนพกุล
เหรัญญิก

นายผยุงศักดิ์  เวชโช
กรรมการผู้จัดการ

นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการ

นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการ
นายธงชัย  นาคทับที
กรรมการ
นายสุนทร  แสนสุข
กรรมการ
นยบุญเลิศ  ศรีชัยรมย์รัตน์
กรรมการ


นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย
กรรมการ

นางชลาลัย  ปาทาเลย์
กรรมการ
นายสมนึก  ชุ่มรอด
กรรมการ


นายสมชาย  แก้วโย
กรรมการ

นายชัยรัช  ศิริพจนานนท์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป