รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2535


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายไพศาล  ทับไทย
รองประธานกรรมการ

นางสาวสมพร สุวรรณผดุง
เลขานุการ

นายผยุงศักดิ์  เวชโช
เหรัญญิก

นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์  ทาอุบล
กรรมการ

นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการ
นายวาธะ  ดนตรี
กรรมการ
นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
กรรมการ
นายสุพัฒน์  ฉายพระภักตร์
กรรมการ


นางลาวรรณ  กระจ่างเนตร
กรรมการ

นางสมหมาย  ทับไทย
กรรมการ
นางสาลี  ฤกษ์สุนทรี
กรรมการ


นายชัยรัช  ศิริพจนานนท์
กรรมการ

นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป