รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 9 พ.ศ. 2534


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายวาธะ  ดนตรี
รองประธานกรรมการ

นางสาวสมพร สุวรรณผดุง
เลขานุการ

นายผยุงศักดิ์  เวชโช
เหรัญญิก

นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการผู้จัดการ

นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ

นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
กรรมการ
นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการ
นายบุญเลิศ  ศรีชัยรมณ์รัตน์
กรรมการ

นายสมชาย  แก้วโย
กรรมการ


นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
กรรมการ

นางวรรณี  เอี่ยมเอิบ
กรรมการ


นายวิษณุ  ธงทอง
กรรมการ

นายสมหมาย  ชินโรจนบำรุง
กรรมการ

นางสาลี  นัยเนตร
กรรมการ
 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป