รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 8 พ.ศ. 2533


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ


นายวิษณุ  ธงทอง
รองประธานกรรมการ

นายอนันต์ ทาอุบล
เลขานุการ

นางสาวสมพร สุวรรณผดุง
เหรัญญิก

นายผยุงศักดิ์  เวชโช
กรรมการ
นายมานะกูล  พรรณเรณู
กรรมการ
นายวิรัตน์  บุญมี
กรรมการ
นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการ
นายบุญเลิศ  ศรีชัยรมย์รัตน์
กรรมการ
นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ


นายอมร  สินธุประสิทธิ์
กรรมการ


นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์
กรรมการ
นายวาธะ  ดนตรี
กรรมการ


นายสวอง  แตงพันธ์
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป