รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2532


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ


นายวิษณุ  ธงทอง
รองประธานกรรมการ

นายอนันต์ ทาอุบล
เลขานุการ

นายวัฒนชัย  กลัดสนิท
เหรัญญิก

นายมานะกูล  พรรณเรณู
กรรมการผู้จัดการ
นายศรายุทธ  ยะนา
กรรมการ
นายไพศาล  ทับไทย
กรรมการ


นายราม  สุทธิวงษ์
กรรมการ


นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการ
ส.ต.ท.เกรียงไกร  สุดดีพงษ์
กรรมการ


นายวิชัย  จันทร์ศิริวัฒนา
กรรมการ


นางลาวรรณ  กระจ่างเนตร
กรรมการ
นายสมนึก  ฟักคำ
กรรมการ


นายวิโรจน์  เฉลิมฤกษ์
กรรมการ


นายวาธะ  ดนตรี
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป