รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 6 พ.ศ.2531


นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

นายวิชัย จันทร์ศิริวัฒนา
รองประธานกรรมการ

นายอนันต์ ทาอุบล
เลขานุการ

นางสาวสมพร สุวรรณผดุง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางวิภาวรรณ  นิตย์ธีรานนท์
เหรัญญิก
นายสมชาย  เมฆหมอก
กรรมการผู้จัดการ
นางรำพึง เทียมปัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส.ต.ท.เกรียงไกร สุดดีพงษ์
กรรมการ

นายราม  สุทธิวงษ์
กรรมการ
นายกำแหง  จิตตะมาก
กรรมการ


นายสุรพล  อ้นไชยะ
กรรมการ


นางวันดี สิทธิกูล
กรรมการ

นายวาธะ  ดนตรี
กรรมการ
นายวิษณุ  ธงทอง
กรรมการ
 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป