รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 5 พ.ศ.2530นายอนันต์  ทาอุบล
ประธานกรรมการ


นายวาธะ  ดนตรี
รองประธานกรรมการ

นายมานะกูล  พรรณเรณู
เลขานุการ
นางวิภาวรรณ  นิตย์ธีรานนท์
เหรัญญิก
นางวันดี  สิทธิกูล
กรรมการ/ผู้จัดการ
นายสมชาย  เมฆหมอก
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายวิชัย  จันทร์ศิริวัฒนา
กรรมการ
นายวิรัช  นิตย์ธีรานนท์
กรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
กรรมการ
นายเกรียงไกร  สุดดีพงษ์
กรรมการ


นายไพโรจน์  ศรีวิไล
กรรมการ


นายสุรพล  อ้นไชยะ
กรรมการ
นายศรายุทธ  ยะนา
กรรมการ
นายเสงี่ยม  เฉลิมทรง
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป