รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 2 พ.ศ.2527

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
ประธานกรรมการ
นายศรายุทธ  ยะนา
รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

นายพนม  เพศยันดร
รองประธานกรรมการ
นายสวัสดิ์  เชื้อเมืองพาน
เลขานุการ
นางวิภาวรรณ  นิตย์ธีรานนท์
เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู
ผู้จัดการ
นายสมศักดิ์  ศรีวิไล
กรรมการ
นายอนันต์  ทาอุบล
กรรมการ
นายละออง  พุ่มชะเอม
กรรมการ
นายไพโรจน์  ศรีวิไล
กรรมการ


นายวาธะ  ดนตรี
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป