รายนามคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
พ.ศ. 2526

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
ประธานกรรมการ
นายวิรัช  นิตย์ธีรานนท์
รองประธานกรรมการ
นายอารีย์  กระจายแสง
รองประธานกรรมการ
นางวิภาวรรณ  นิตย์ธีรานนท์
เหรัญญิก
นายศรายุทธ  ยะนา
เลขานุการ
นายสมศักดิ์  ศรีวิไล
กรรมการ
น.ส.เมตตา  แต่งเครือมาศ
กรรมการ
นายอนันต์  ทาอุบล
กรรมการ
นางนิลวรรณ  กลิ่นบำรุง
กรรมการ
นายมานะกูล  พรรณเรณู
กรรมการ
นายนิมิตร  มณีเจริญ
กรรมการ


นางทรงขวัญ  หาญคุณากุล
กรรมการ

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป