รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2551

 

ศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ประธานกรรมการ

 

เสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
รองประธานการเงิน
ชำนาญ พิมพ์ดี
รองประธานประชาสัมพันธ์
กมลศักดิ์   พัฒนสิงห์
เลขานุการ

 

วินิตย์ เอี่ยมอารมณ์
เหรัญญิก

ราม   สุทธิวงษ์
กรรมการ

ชัยรัช   ศิริพจนานนท์
กรรมการ

 

ลิขิต  มีบำรุง
กรรมการ
วิรัต ชูจิตต์
กรรมการ
ประทวน   สัญญะวิรี
กรรมการ

 

ละออ แก้วสาระ
กรรมการ
ณัฐวุฒิ   ศรีวิไล
กรรมการ
จิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย
กรรมการ

 

 

วิโรจน์   เฉลิมฤกษ์
กรรมการ
สุมนตรี   เอี่ยมเอิบ
กรรมการ

                             

 กลับหน้าหลัก /  หน้ารายนามคณะกรรมการ   /  หน้าถัดไป