ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสหกรณ์
พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555