การให้บริการด้านเงินรับฝาก
การให้บริการด้านเงินให้กู้
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก