ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกเพื่อจัดงานมงคลและอวมงคลโดยไม่เสียดอกเบี้ย