เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
           สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
                     1.1 ต้องเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน
                     1.2 กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
                     1.3 หากเป็นสมาชิกใหม่มีค่าหุ้นต่ำกว่า 30,000 บาท หรือต่ำกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้ จะต้องมีสมาชิกอื่นค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1 คน
                     1.4 ผ่อนชำระคืนภายใน 9 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
                     1.5 เมื่อยื่นคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ตรวจคำขอกู้ถูกต้องแล้วสามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกโดยทันที
                     1.6 สมาชิกที่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ จะสามารถยื่นคำขอกู้ใหม่ได้ต้องส่งคืนเงินกู้เก่ามาแล้ว
สองงวด ของเงินที่กู้ไป
                     1.7 สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่จะสามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือน

เงินกู้สามัญ
           สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้สามัญแก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
                        2.1 ต้องเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
                        2.2 กู้ได้สูงสุด 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และต้องมีสมาชิกอื่นค้ำประกันตั้งแต่ 3 - 5 คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
                       2.3 เงินกู้สามัญที่ใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต้องใช้สมาชิกอื่นค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี
                       2.4 สมาชิกแต่ละคน จะทำการค้ำประกันสมาชิกอื่นได้ไม่เกิน 5 คน
                       2.5 สมาชิกจะต้องแจ้งความจำนงขอกู้เงินกู้สามัญต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และแจ้งวันที่จะขอรับเงินให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วัน หรือภายในเวลา 8.15 น. ของวันที่จะรับเงินกู้ หากสมาชิกแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในวันถัดไป
                      อนึ่ง หากสมาชิกนำผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาเงินกู้เสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอกู้ สมาชิกก็สามารถรับเงินกู้สามัญได้ในวันเดียวกัน
กับที่ยื่นคำขอกู้ (กรณีที่สหกรณ์มีเงินสดพอที่จะจ่ายเงินกู้ให้ได้)
                      2.6 ในการทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ผู้กู้และผู้ค้ำจะต้องมาทำสัญญาพร้อมกันทั้ง 5 คน ในวันที่รับเงินกู้
                      2.7 สมาชิกสามารถกู้เงินกู้สามัญได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอายุของการเป็นสมาชิก ดังนี้    

สิทธิการกู้เงินกู้สามัญ

1) อายุสมาชิก 6 เดือน

กู้ได้ 40,000.-

17) อายุสมาชิก 9 ปี หุ้น 125,000.-

กู้ได้ 600,000.-

2) อายุสมาชิก 1 ปี

กู้ได้ 50,000.-

18) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 130,000.-

กู้ได้ 650,000.-

3) อายุสมาชิก 2 ปี

กู้ได้ 60,000.-

19) อายุสมาชิก 10 ปี หุ้น 140,000.-

กู้ได้ 700,000.-

4) อายุสมาชิก 3 ปี

กู้ได้ 70,000.-

20) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 150,000.-

กู้ได้ 750,000.-

5) อายุสมาชิก 3 ปี หุ้น 25,000.-

กู้ได้ 100,000.-

21) อายุสมาชิก 11 ปี หุ้น 160,000.-

กู้ได้ 800,000.-

6) อายุสมาชิก 4 ปี หุ้น 30,000.-

กู้ได้ 120,000.-

22) อายุสมาชิก 12 ปี หุ้น 170,000.-

กู้ได้ 850,000.-

7) อายุสมาชิก 4 ปี หุ้น 35,000.-

กู้ได้ 140,000.-

23) อายุสมาชิก 13 ปี หุ้น 180,000.-

กู้ได้ 900,000.-

8) อายุสมาชิก 5 ปี หุ้น 40,000.-

กู้ได้ 180,000.-

24) อายุสมาชิก 14 ปี หุ้น 190,000.-

กู้ได้ 950,000.-

9) อายุสมาชิก 5 ปี หุ้น 45,000.-

กู้ได้ 200,000.-

25) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 200,000.-

กู้ได้ 1,000,000.-

10) อายุสมาชิก 6 ปี หุ้น 50,000.-

กู้ได้ 225,000.-

26) อายุสมาชิก 15 ปี หุ้น 210,000.-

กู้ได้ 1,050,000.-

11) อายุสมาชิก 6 ปี หุ้น 55,000.-

กู้ได้ 240,000.-

27) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 220,000.-

กู้ได้ 1,100,000.-

12) อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 65,000.-

กู้ได้ 300,000.-

28) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 230,000.-

กู้ได้ 1,150,000.-

13) อายุสมาชิก 7 ปี หุ้น 75,000.-

กู้ได้ 350,000.-

29) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 240,000.-

กู้ได้ 1,200,000.-

14) อายุสมาชิก 8 ปี หุ้น 85,000.-

กู้ได้ 400,000.-

30) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 260,000.-

กู้ได้ 1,300,000.-

15) อายุสมาชิก 8 ปี หุ้น 95,000.-

กู้ได้ 450,000.-

31) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 280,000.-

กู้ได้ 1,400,000.-

16) อายุสมาชิก 9 ปี หุ้น 110,000.-

กู้ได้ 520,000.-

32) อายุสมาชิก 16 ปี หุ้น 300,000.-

กู้ได้ 1,500,000.-

บุคคลค้ำประกัน การค้ำประกันเงินกู้ ต้องเป็นสมาชิกครบ 5 ปี จึงจะสามารถค้ำประกันเงินกู้จำนวน 500,000 บาทขึ้นไปได้

  1. เงินกู้สามัญ 40,000 - 400,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่าสามคน
  2. เงินกู้สามัญ 400,001 - 700,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่าสี่คน
  3. เงินกู้สามัญ 700,001 - 1,300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่าห้าคน

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้สามัญ
                ô เงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   24 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   30 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   40 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 60,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   48 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 70,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   54 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาท                          ชำระคืนภายใน   60 เดือน
                ô เงินกู้ไม่เกิน 90,000 - 1,300,000 บาท   ชำระคืนภายใน 130 เดือน
2.8 สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ เมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่จะสามารถยื่นคำขอกู้เงินกู้สามัญได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 18 เดือน

เงินกู้พิเศษ
          สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกรวม 5 ประเภท คือ
                      3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
                            3.1.1) การกู้เพื่อการซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือปลูกบ้านพร้อมกับซื้อที่ดิน กู้ได้ไม่เกิน 3,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
                            3.1.2) การกู้เพื่อการซ่อมแซมบ้าน กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
                     3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
                     3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถยนต์  กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
                     3.4 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
                     3.5 เงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้สิน กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินกู้พิเศษตามข้อ 1- 4 จะต้องมีอายุสมาชิก 3 ปีขึ้นไป และเงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้ต้องมีอายุสมาชิก 2 ปีขึ้นไป สำหรับสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่จะมีสิทธิ์กู้เงินกู้พิเศษได้ต่อเมื่อเป็นสมาชิกครบ 5 ปี แล้วเท่านั้น
             หลักเกณฑ์การยื่นกู้พิเศษ สมาชิกต้องปฏิบัติ ดังนี้
             - ขอแบบฟอร์มการขอกู้เงินกู้พิเศษจาก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอกู้พิเศษ มีดังนี้ คือ
                     ? สำเนา น.ส.3ก หรือโฉนดที่ดิน(ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมกับฉบับจริงมาด้วย
                     ? สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของเจ้าของที่ดินและของผู้กู้พร้อมฉบับจริง
                     ? สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดินและของผู้กู้พร้อมฉบับจริง
                     ? หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาของเจ้าของที่ดินและของผู้กู้ (แบบฟอร์มรับได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์) พร้อมสำเนาบัตร
ของผู้ยินยอม (บัตรที่ยังไม่หมดอายุ)
                     ? หนังสือประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ดินตั้งอยู่พร้อมที่ประทับตราของสำนักงานที่ดินด้วย
                     ? ผู้กู้พิเศษที่เป็นสามีหรือภรรยากัน หากประสงค์จะกู้รวมกัน ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสแสดงด้วยพร้อมกับฉบับจริง
           - เมื่อหลักฐานครบตามที่กล่าวมายังข้างต้นทุกข้อแล้ว ให้ยื่นคำขอกู้ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
           - เมื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อรับหลักฐานผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษแล้ว ผู้ขอกู้จะต้องนำกรรมการฝ่ายสินเชื่อไปสำรวจที่ดินเพื่อประเมินราคาหลักทรัพย์ (ในการไปสำรวจที่ดินค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะ ผู้กู้พิเศษจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง)
          - เมื่อกรรมการฝ่ายสินเชื่อไปสำรวจที่ดินและทำการประเมินราคาหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วจะต้องนำรายละเอียดการประเมินราคาต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติเงินกู้พิเศษให้แก่ผู้ขอกู้หรือไม่