สหกรณ์ ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกรวม 3 ประเภท  ได้แก่
                  1. เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
                  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี ดังนี้       
                                  - ยอดฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
                                  - ยอดฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
                   3. เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร สมาชิกต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน อย่างต่ำเดือนละ 200 บาท โดยฝากติดต่อกันเป็นเวลา 36 เดือน สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี เมื่อครบกำหนดสหกรณ์ฯ จ่ายเงินโบนัสให้ร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากที่มีอยู่ ผู้ฝากเงินประเภทนี้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ฯ โดยการจับสลากจากบัญชีเงินฝากทั้งหมด มอบให้ทุนละ 500 บาท

เงื่อนไขการรับฝาก บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์
            1)  เมื่อเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท จำนวนเงินฝากในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ต้องมีไม่น้อยกว่า 100 บาท
           2)  ผู้ฝากจะต้องส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท
           3)  ผู้ฝากจะต้องนำสมุดมาทุกครั้งที่ทำการฝาก-ถอน กับสหกรณ์ฯ       
          4)  ในวันหนึ่งๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของตนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง                 
          5)  สหกรณ์ฯ  คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน  และจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันสิ้นปี โดยสหกรณ์จะนำ
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่  31 ธันวาคม ทุกปี
          6)  สมาชิกสามารถฝากเงินได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. สมาชิก
สามารถถอนเงินได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00น. ถึง 16.30 น.
เงื่อนไขการรับฝาก บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
        1) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 300 บาท จำนวนเงินฝากในบัญชีในเวลาหนึ่งต้องมี
ไม่น้อยกว่า 300 บาท 
           2) ผู้ฝากจะต้องส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใด โดยจำนวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
           3) ผู้ฝากจะต้องนำสมุดมาทุกครั้งที่ทำการฝาก-ถอนกับสหกรณ์ฯ
           4) การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองครั้งละและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่กกว่า 200 บาท
           5) สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน โดยสหกรณ์
จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ทุกปี
           6) สมาชิกสามารถฝาก-ถอน เงินได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
           7) ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
           8) ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้ โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนปิดบัญชีหนึ่งวัน
เงื่อนไขการรับฝากบัญชีเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร
         1) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยฝากติดต่อกันเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปี
           2) การส่งเงินฝากเข้าบัญชีต้องฝากภายในวันที่ 7 ของ
           3) ผู้ฝากจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่กำหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน 
           4) สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 12 เดือน และทบเป็นเงินต้นให้สำหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 12 เดือน จะไม่ทบต้นให้ 
           5) ผู้ฝากจะถอนเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ นอกจากถอนเพื่อปิดบัญชีและจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น
           6)ในกรณีที่เงินฝากครบจำนวนเดือนตามกำหนดเจ้าของบัญชี จะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบัญชี
           7) ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร กรณีที่ฝากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
           8) สหกรณ์ฯ จะนำบัญชีเงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตรทั้งหมดมาจับสลาก เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี แต่สมาชิกจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาได้ไม่เกินรายละ 2 บัญชี