นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ


นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ายการเงิน


นายเฉลย ชมบุหรั่น
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เลขานุการ

นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
เหรัญญิก

นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
กรรมการ


นายธนกฤต วโรตนม์
กรรมการ

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
กรรมการ

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
กรรมการ

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
กรรมการ


นายวิรัต ชูจิตต์
กรรมการ


นายอนุรักษ์ ทองโตนด
กรรมการ


นายสมยศ นันตาวัง
กรรมการ

นายรวิพงษ์ ศุภศรี
กรรมการนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู้จัดการ


นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ายทั่วไป


นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวดวงกมล แก้วสุใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ