สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกหลายประการ สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ จัดให้แก่สมาชิกนั้นเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพราะเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และการทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกได้สวัสดิการเพิ่มนอกเหนือจากการได้รับเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร ในขณะที่สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ก็เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าธนาคารเช่นกัน การมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ถือเป็นส่วนดีของสหกรณ์ ฯ ที่มีเหนือกว่าการใช้บริการของสถาบันการเงินอื่นเพราะสถาบันการเงินต่างๆ จะไม่มีสวัสดิการให้แก่ลูกค้านอกจากมีของขวัญให้แก่ลูกค้าในบางโอกาสเท่านั้น
          สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก หลายประการ  ดังนี้ คือ
                    1. การมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่  มงคลสมรส  อุปสมบท สหกรณ์ฯ จะซื้อของที่ระลึกมอบให้แก่สมาชิกเป็นเงินคนละ 550 บาท
                    2. การเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตร หรือสมาชิกที่ภรรยาคลอดบุตร สหกรณ์ฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงิน 500 บาท มอบให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตรหรือสมาชิกที่ภรรยาคลอดบุตรทุกคน
                    3. การเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย สมาชิกป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครบ 3 วัน หรือไปพบแพทที่คลินิก หรือโรงพยาบาล และแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านครบ 5 วัน กรรมการสหกรณ์ฯ จะเดินทางไปเยี่ยม โดยซื้อของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท ให้แก่สมาชิกที่ป่วยด้วย
                   4. การเป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิก  คู่สมรส และบิดา -  มารดา สมาชิกเสียชีวิต
                       4.1 สมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ฯ ซื้อพวงหรีดดอกไม้สดเคารพศพ 1 พวง เป็นเจ้าภาพสวดศพ 1 จบ และช่วยเงินทำบุญแก่ทายาทสมาชิก ดังนี้ คือ
                             F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 - 6 เดือน                                  ช่วยเงินทำบุญ    500 บาท
                             F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน - แต่ไม่ถึง 3 ปี                ช่วยเงินทำบุญ 1,000 บาท
                             F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี                      ช่วยเงินทำบุญ 3,000 บาท
                             F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป                                   ช่วยเงินทำบุญ 5,000 บาท
                      4.2 บิดา - มารดา คู่สมรส  หรือบุตรเสียชีวิต  สหกรณ์ฯ ซื้อพวงหรีดดอกไม้สดเคารพศพ 1 พวง เป็นเจ้าภาพสวดศพ 1 จบ และช่วยเงินทำบุญแก่สมาชิก ดังนี้ คือ
                            F เป็นสมาชิกแรกเข้า - แต่ไม่ครบ 5 ปี                      ช่วยเงินทำบุญ    300 บาท
                            F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป                                    ช่วยเงินทำบุญ    500 บาท
                5. การจัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่าย          ค่าเบี้ยประกันให้แก่สมาชิกทั้งหมด
                    5.1 สมาชิกสามัญ  สหกรณ์ฯ จะทำประกันชีวิตให้แก่สมาชิกดังนี้
                          ก. เสียชีวิตปกติ ได้รับสินไหมทดแทนเป็นเงิน  50,000 บาท
                          ข. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินสินไหมทดแทน  200,000 บาท
                    5.2 สมาชิกสมทบ หากถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะทำประกันชีวิตให้โดยได้รับสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิตธรรมดา 50,000 บาท และเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ 200,000 บาท
              6. การเปิดโอกาสให้สมาชิกนำบิดา - มารดา คู่สมรส บุตร มาทำประกันชีวิตร่วมกับสหกรณ์ โดยสมัครใจ และเสียเบี้ยประกันต่ำ
              7. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกรวม 2 ประเภท คือ
                   7.1 การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้ฝากเงินการศึกษาบุตร สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร โดยสมาชิกผู้ฝากเงินฝากประเภทนี้ต้องเปิดบัญชีและทำการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เป็นรายเดือนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 200 บาท และต้องฝากติดต่อกัน           36 เดือน โดยสหกรณ์ฯ จะหักเงินฝากประจำเพื่อทุนการศึกษาบุตรจากเงินค่าจ้างของสมาชิก เมื่อฝากครบ 36 เดือน สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มให้ร้อยละ 1 ของยอดเงินต้นที่ฝากครบกำหนด และในระหว่างปี สหกรณ์ฯ จะนำรายชื่อผู้ฝากเงินทั้งหมดมาทำการจับสลากเพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท
                 7.2 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทุกปี ปี 2558 มอบให้ 132 ทุน โดยมอบให้แก่บุตรสมาชิกที่เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช - ปวส. และระดับปริญญา โดยประกาศให้สมาชิกทุกคนส่งรายชื่อบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ เข้าขอรับทุนได้  โดยสมาชิก 1 คน ส่งชื่อบุตรขอรับทุนได้ 1 คน เมื่อได้รายชื่อบุตรสมาชิกทั้งหมดแล้ว สหกรณ์ ฯ จะหาจำนวนทุนการศึกษาที่จะมอบให้แก่บุตรสมาชิกในแต่ละระดับการศึกษามากน้อยตาม
สัดส่วนของบุตรสมาชิกที่แจ้งรายชื่อให้สหกรณ์ฯ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มอบเงินทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกแต่ละระดับเป็นดังนี้ คือ
                                 1. ระดับประถมศึกษา                                       ทุนละ  1,000  บาท
                                 2. ระดับมัธยมศึกษาและปวช.                          ทุนละ  1,500  บาท
                                 3. ระดับ ปวส. และ มหาวิทยาลัย                     ทุนละ  2,000  บาท
             8. การมอบสร้อยคอทองคำแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุหรือขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ดังนี้
                                F เป็นสมาชิกไม่ครบ 10 ปี ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง
                                F เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปได้รับสร้อยคอทองคำหนัก  1 บาท
                                กรณีเคยลาออกจากสหกรณ์ฯ และกลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ หากเกษียณอายุและมีอายุสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ครบ 13 ปี ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง แต่ถ้าอายุสมาชิกครบ 13 ปีขึ้นไป ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สำหรับสมาชิกที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่มีอายุสมาชิกครบ 20 ปี ได้รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
            9. การเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงาน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่ได้ถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ฯ สามารถเป็นสมาชิกต่อได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 31(6) โดยสหกรณ์ฯ เรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่า “สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน” คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และซื้อของไปเยี่ยมเป็นเงิน 500 บาท
            10. สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน (สสอป.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกชุมนุมฯ ทำการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาขาอาชีพต่างๆ รวม 8 สมาคมฯ ได้แก่
                  1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
                  2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มทหาร (สอท.)
                  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มตำรวจแห่งชาติ (สสอต.)
                 4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
                 5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ กลุ่มรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
                 6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ กลุ่มราชการไทย (สสอ.รท.)
                 7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ กลุ่มสถานประกอบการ (สสอป.)
                 8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
                โดยการเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จากสาขาอาชีพต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 8 สมาคมฯ โดยแต่ละสมาคมฯ จะทำการเปิดรับสมาชิกสมาคมฯ ทุกเดือน โดยเสียค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุงปีละ 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,000 บาท หากสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคระห์ ประมาณ 600,000 บาท ซึ่งเงินสงเคราะห์ที่ทายาทสมาชิกจะได้รับอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าหกแสนบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่แต่ละสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีอยู่ในเวลาที่สมาชิกเสียชีวิต
          11. การเปิดให้กู้เงินแก่สมาชิกเพื่อจัดงานมงคล และอวมงคล โดยไม่เสียดอกเบี้ย จำนวน 50,000 บาท โดยมีกำหนดให้ชำระคืนเงินกู้ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงาน
          12. การให้กู้เงินสวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว การกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่จัดโดยผู้จัดนำเที่ยวรายใดก็ได้ โดยสหกรณ์ฯ จะทำการประสานงานในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้