...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2561
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2561  
การปรับสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปิดให้กู้เงินกู้สามัญ - พิเศษ (กรณีพิเศษ) 
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
        ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายอนุรักษ์ ทองโตนด และร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
เนื่องในงานเลี้ยงเกษียณฯ ของนายสุทิน ป่าพฤกษา และนายไพฑูรย์ ป่าพฤกษา (วิสโคส ซ่อมบำรุง)
ณ สโมสรพนักงาน (คลับเฮาท์) บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ และนายพงษ์ศักดิ์ คงมี
และร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
เนื่องในงานเลี้ยงเกษียณฯ ของนายอุไร มากประมูล (อินทรูเมนท์) ที่บ้านพัก

วันที่ 30 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง
ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายพงษ์ปณต เป็นบุญ (สปินนิ่ง ผลิต)
เนื่องจากป่วยด้วยโรคไต ต้องทำการฟอกไตเป็นประจำ

วันที่ 24 มิถุนายน 2561
นายวิรัต ชูจิตต์ เดินทางไปร่วมงานมงคลสมรสของนายวัชรกรณ์ พรรณเรณู (สปินนิ่ง ผลิต)
ณ บ้านเลขที่ 222 หมู่ 5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ พุขามรีสอร์ท พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิก

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายวิรัต ชูจิตต์
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางสาวภควรรณ เขตนอก
(ห้องปฏิบัติงานเคมี) ที่หอพักชมดาว
เนื่องจากผ่าตัดซีสในรังไข พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายวิรัต ชูจิตต์
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสัณห์ ศิริมงคล (บริหาร) ที่หอพักชมดาว
เนื่องจากป่วยโรคความดัน พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ และนายเฉลย ชมบุหรั่น
ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
เนื่องในงานเลี้ยงเกษียณฯ ของนางสมใจ สัญญเดช (วิสโคส ผลิต) ณ ร้านอาหารคลองบุญ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายสมยศ นันตาวัง นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เข้าร่วมทำบุญมหากุศลไทยเรยอน เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มิถุนายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เข้าร่วมประชุมคณะบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสมยศ นันตาวัง และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายมนตรี มาลีหอม (แวร์เฮ้าท์) ที่บ้านพัก อ.ป่าโมก
เนื่องจากโรคกระเพาะอาหาร พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์ และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางมะลิ เส็งรอดรัตน์ (วิสโคส ผลิต) ที่บ้านพัก
เนื่องจากทำการผ่าตัดพังผืดที่นิ้วกลาง - นิ้วนางข้างขวา พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางพจนาถ จิตตะมาก (ห้องปฏิบัติงานเคมี) ที่บ้านพัก
เนื่องจากทำการผ่าตัดไส้ติ่ง พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี