...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
โครงการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน(กู้โบนัส)
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561
นายวิรัต ชูจิตต์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ร่วมกันมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู มูลค่า 455.- บาท)
ให้กับ นางเพิ่มพูลพัชร์ จ๋วงพานิช (พ้นสภาพฯ) จำนวน 1 ใบ

เนื่องจากสมาชิกมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 3
นายมานะกูล พรรณเรณู นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสมยศ นันตาวัง
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ นายทุเรียน ฤทธิ์ฤดี (พ้นสภาพฯ ครบ 10 ปี)
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ เข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conference)
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน
ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และได้ทราบลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฎหมาย
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

วันที่ 27 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ มอบของที่ระลึก (หม้อชาบู มูลค่า 455.- บาท)
ให้กับ นายมนู เจริญทรัพย์ (พ้นสภาพฯ) จำนวน 1 ใบ
และมอบให้นางศรีไพร สุวรรณลภาพร จำนวน 1 ใบ
เนื่องจากสมาชิกมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ นายอนุรักษ์ ทองโตนด และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เดินทางไปเยี่ยมนายสมพิศ ฑิฆะชน (พ้นสภาพการเป็นพนักงานครบ 10 ปี)
และนางกฤษณา ฑิฆะชน (พ้นสภาพการเป็นพนักงานครบ 5 ปี)
ที่บ้านพัก ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกทั้ง 2 รายๆ ละ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,000.- บาท

วันที่ 25 สิงหาคม 2561
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561
โดยมีรางวัลทั้งหมด จำนวน 270 ทุน แบ่งออกเป็น
1. ระดับชั้น จำนวน 135 ทุน
- อนุบาล-ประถม จำนวน 57 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท
- มัธยมศีกษา-ปวช. จำนวน 51 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท
- ปวส.-ปริญญา จำนวน 27 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท
2. บัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร จำนวน 135 ทุนๆ ละ 500.- บาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจสอบของศูนย์ประสานงาน เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบศูนย์ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้เกิดความเชื่อมั่นฯลฯ
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนางนาถ มงคลหว้า
เดินทางไปเยี่ยมนายธำรงศักดิ์ รักชาติเจริญ (พ้นสภาพการเป็นพนักงานครบ 10 ปี)
ที่บ้านพัก ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 500.- บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
โดยอนุมัติงบประมาณ จำนวน 5,000 บาทให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นางสาวณัฐริญา อนุสิ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก
มอบของที่ระลึก (หม้อชาบู มูลค่า 455.- บาท)
ให้กับ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ (ห้องปฏิบัติงานเคมี) จำนวน 1 ใบ
เนื่องจากสมาชิกมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ มอบของที่ระลึก (หม้อชาบู มูลค่า 455.- บาท)
ให้กับ นางสุนี ชูจิตต์ (พ้นสภาพฯ) จำนวน 1 ใบ
และมอบให้นางวราภรณ์ สีแก้วสิ่ว (ภรรยานายพงษ์สว่าง สีแก้วสิ่ว พ้นสภาพฯ) จำนวน 1 ใบ
เนื่องจากสมาชิกมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์


วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
โดยมีการจัดตั้งโรงทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว และไอศกรีมให้กับสมาชิก และประชาชนทั่วไปอีกด้วย
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาชิก หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู ร่วมกันมอบของที่ระลึก (หม้อหุงข้าว)
ให้กับ นายพรชัย ปั้นดำ (บริหาร-วิสโคส ซ่อมบำรุง) เนื่องจากทำการมงคลสมรส
โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
นายสมยศ นันตาวัง และนางนาถ มงคลหว้า
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพมารดานายฉัตรชัย แพงงาม (เอฟ.อาร์.พี.)
ณ วัดโพธิวงษ์ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพมารดาสมาชิก (อายุสมาชิกไม่ถึง 5 ปี) จำนวน 300.- บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ครั้งที่ 8/2561
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายณรงค์ฤทธิ์ ผิวบาง (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
ที่บ้านพัก ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ทำให้นิ้วแตกต้องใส่เหล็ก
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท


วันที่ 17 สิงหาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 11/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 19,350.- บาท)
ให้แก่นางแสงดาว หาเรือนชีพ (ห้องปฏิบัติงานเคมี) เนื่องจากทำการเกษียณฯ ก่อนกำหนด
โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
นางนาถ มงคลหว้า นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานายสมชาย แก้วโย (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
และบิดานายจรัญ แก้วโย (บริหาร-ไฟฟ้า) ณ วัดจันทรังษี ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพบิดาสมาชิกทั้ง 2 ท่านๆ ละ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 1,000.- บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
ได้ทำการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พร้อมกับมอบหมอนตราสหกรณ์ให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 14 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 3
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสมยศ นันตาวัง
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางมาลี ศิลป์ประดิษฐ์
2. นายอุบล เพ็งโสภา (ไม่เจอสมาชิก-ไม่มีรูป)
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท

วันที่ 11 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ สโมสรพนักงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
และได้รับเกียรติเชิญในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 150 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท


วันที่ 10 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 1
นายลิขิต มีบำรุง นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นางนาถ มงคลหว้า และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางวรรณา ณ พิกุล 2. นายบุญชอบ ขวัญศิริ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาทวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายวิรัต ชูจิตต์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)"
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


วันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู และนางนาถ มงคลหว้า
มอบของเยี่ยมไข้ให้กับนายอนุพงษ์ สุขสมคบ (วิสโคส ผลิต) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด พร้อมมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 1
นายลิขิต มีบำรุง นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นางนาถ มงคลหว้า และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางอัชณา วายุพักตร์ 2. นายพีระ ฉ่ำจิตร 3. นางสมพิศ วงษ์ประเสริฐ 4. นางสุนันท์ ฉ่ำวิเศษ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 2
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางเสถียร คุ้มวงษ์ 2. นายฉลอง การมิตรี 3. นายชิน กันเกตุ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท


วันที่ 6 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 3
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสมยศ นันตาวัง
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายวิรัต ชูจิตต์ 2. นางสุนี ชูจิตต์ 3. นายสมชาย แก้วโย
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท


วันที่ 4 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางสาววัชรี ทวีคูณ (วิสโคส ผลิต)
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนื่องจากเป็นนิ่วในไต
พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาทวันที่ 4 สิงหาคม 2561
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง" ณ ห้องชลทิพย์ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายกวันที่ 3 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561
ในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม"
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ร่วมกับภาควิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี