...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง
การเปิดให้กู้เงินกู้ "เพื่อทุนการศึกษาบุตร"  
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
        ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 


วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณฯ ของนายสุรพล บุญเกิด สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง)
พร้อมกับมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 20,250.-บาท)
ให้แก่สมาชิกที่บ้านพัก ต.
ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนางทวี เจริญสุข สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ณ วัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

และช่วยเงินทำบุญ จำนวน 5,000 บาทวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายอนุรักษ์ ทองโตนด นายสมยศ นันตาวัง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนายสุนทร หุ่นกล่ำ สมาชิกแผนกซีวิล
ณ วัดแสนสุข ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

และช่วยเงินทำบุญ จำนวน 3,000 บาท


วันที่ 30 เมษายน 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง และนายพงษ์ศักดิ์ คงมี กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายเฉลิม ปรีชาชาติ สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์ ที่บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทองวันที่ 28 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 8 ภูมิภาค (ภาคกลาง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่ 27 เมษายน 2561
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรการและการสื่อสารของรัฐฯ
จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม 701วันที่ 25 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ ชสอ. ที่ขอเยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ
เนื่องในโอกาสเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 22 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561
สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.)
โดย มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นเจ้าภาพ ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง ชั้น 2 เขตการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯวันที่ 17 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
"สหกรณ์สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี