...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
โครงการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน(กู้โบนัส)
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 

 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด


วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเฉลย ชมบุหรั่น และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายพยนต์ ทองกระจาย สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วย


วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.


วันที่ 27 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 206
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับนางประนอม ตระกูลทิพย์ สมาชิกแผนกบริหาร (บัญชี)
เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมงาน "เฉลิมฉลอง 25 ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
ณ อาคารเอนกประสงค์การรถไฟแห่งประเทศไทย นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561
นายเฉลย ชมบุหรั่น และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
ร่วมกันมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) ให้กับนางสาวสุวรรณ บุญอำไพ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ


วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
มอบของเยี่ยมไข้นางอภิญญา อยู่สุข สมาชิกแผนกเอ็นวีโรนเมนท์ คอนโทน ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยของเยี่ยมมีมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วย พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางมาเลียม วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติงานเคมี
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายปิยะณัฐ อ่อนงาม สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ได้ทำการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พร้อมกับมอบหมอนตราสหกรณ์ให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นต้อกระจก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ (ผู้นำกลุ่ม 2) นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์
นายสมยศ นันตาวัง และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานางสาววราภรณ์ วุฒิเสถียร (ห้องปฏิบัติงานเคมี)
ณ วัดราชปักษี(นก) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท


วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู
เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 2
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ และนางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมนางอุดมลักษณ์ ทองลิ่ม สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท
และทำการมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) เนื่องจากมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ฯ
พร้อมกับมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้ เนื่องในโอกาศที่สหกรณ์ฯ ครบรอบ 35 ปี


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี