...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง
การเปิดให้กู้เงินกู้ "เพื่อทุนการศึกษาบุตร"  
การเปลี่ยนตารางสิทธิการกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการ
         กู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิกที่กู้เงิน
         สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
      เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
         กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อการ
      ชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
         กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
          ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
       ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61 - รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

 วันที่ 17 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
"สหกรณ์สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง


วันที่ 17 เมษายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและเข้าร่วมโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ "สหกรณ์สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
วันที่ 16 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำการมอบของที่ระลึก (หม้อถุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท) ให้แก่
นายกิตติวัฒน์ กล่อมสุภาพ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์ โดยมอบให้ในงานฉลองมงคลสมรส
ที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง
วันที่ 15 เมษายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดศพบิดานายธนกิจ อยู่สุข สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ตำบลจำปาหล่อ อ. เมือง จ.อ่างทอง และมอบเงินช่วยทำบุญ 500 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์มูลค่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้กับนางสาวธนวันต์ อ้นไชยะ สมาชิกแผนกบริหาร (สโตร์) เนื่องจากคลอดบุตรใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายพงษ์ปณต เป็นบุญ สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่โรงพยาบาลราชธานี เนื่องจากความดันสูง และมอบของเยี่ยมไข้ให้กับสมาชิกมูลค่า 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)


วันที่ 7 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด
ณ บริเวณสโมสรโรงอาหารบริษัท สหกิจวิศาล จำกัด โดยสรุปผลการเข้าร่วม มีสมาชิก 175 คน
ทุนดำเนิน งานทั้งสิ้น 17.76 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประจำปี 1.2 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.50 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 7.50


วันที่ 5 เมษายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองวันที่ 5 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 2 เมษายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายสมยศ นันตาวัง นายอนุรักษ์ ทองโตนด กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานางณัฐฐิณีย์ หอมโทน สมาชิกแผนกบริหาร (เซฟตี้)
ณ วัดท้องคุ้ง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง และร่วมกันมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี