...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
จำนวนผู้เข้าชม :

 


วันที่ 23 มกราคม 2562
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพนางเชี้ยน ศรีสวัสดิ์ (พ้นสภาพฯ)
และมอบเงินประกันชีวิตกลุ่มจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่สหกรณ์ฯ ทำประกันให้กับสมาชิก จำนวน 30,000.- บาท
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ณ วัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


วันที่ 21 มกราคม 2562
(นำโดย) นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนางเชี้ยน (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
ณ วัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 5,000.- บาท

วันที่ 18 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ (นำโดย) นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฯ นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานายมานพ ผลโต (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
ณ วัดแสนสุข ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 500.- บาท


วันที่ 15 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนายสมยศ นันตาวัง
กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิก 2 ราย คือ
1. นายพงษ์ทร ทับแถม (บริหาร - อ๊อกซิลลารี่ ผลิต)
ที่บ้านพัก ต. จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากลื่นล้มกล้ามเนื้ออักเสบ
2. นายแก่นกล้า วงษ์ศรีงาม (สปินนิ่ง ผลิต)
ที่บ้านพัก ต. โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากผ่าตัดหลัง หมอให้พักรักษาตัว 3 เดือน
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่าคนละ 300.- บาทวันที่ 12-13 มกราคม 2562
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ."
ณ วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท & สปา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง

วันที่ 11 มกราคม 2562
นายสมยศ นันตาวัง
กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายนภัษสกร แสนงาม สมาชิกแผนกไฟฟ้า
ที่บ้านพัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุกระดูกหัวเข่าแตก
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 มกราคม 2562
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายทวี อยู่วัฒนา สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10-11 มกราคม 2562
นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
ทำการอบรมสมาชิกใหม่ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จำนวน 2 คน พร้อมมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 8 มกราคม 2562
นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายไพฑูรย์ โล่ทอง สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 6 มกราคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณฯ ของนายจิรพัฒน์ สามัคคี (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,000.- บาท ให้แก่สมาชิก

วันที่ 4 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่ นางเฉลียว สังข์เงิน (บริหาร - บัญชี)
เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ


วันที่ 4 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
นางนาถ มงคลหว้าและนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
ณ บริเวณหน้าองค์พระ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มกราคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานายสุชาติ บำเทิง (สปินนิ่ง ผลิต)
ณ วัดจันทรังษี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี