...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จ.เพชรบุรี
การจัดเดือนแห่งการออม
การเปลี่ยนตางรางสิทธิการกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงิน
กับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้ตาม
อายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถานประกอบการ
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/61 - รอบที่ 2/62
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

        
วันที่ 13 มีนาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
และ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ฯ 5 คน
ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน สมาชิกใหม่สหกรณ์ฯ ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมกับสหกรณ์ฯ
ก่อนจึงจะทำธุระกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้ ทั้งนีั สหกรณ์ฯ ได้มอบหมอนตราสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ และ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ให้แก่นางกมลมาศ นาคทับที ผู้รับประโยชน์ของนายธงชัย นาคทับที
สมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต โดยมอบในงานฌาปนกิจศพสมาชิกที่เสียชีวิต
ณ วัดนางชำ ต. คลองขนาก อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง
     
วันที่ 11 มีนาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
และ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทยจำกัด
ณ โรงอาหาร โรงงาน 3 บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 493205 โดยมีนายวัฒนชัย สมิตินทร์ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
     

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ เหรัญญิก
นายวิรัต ชูจิตต์ นายเฉลย ชมบุหรั่น นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และ นางนาถ มงคลหว้่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ
นายธงชัย นาคทับที สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนกบริหาร (ดับเพลิง)
ณ วัดนางชำ ต. บางจักร อ. วิเศษชัยชาญ และ ช่วยเงินทำบุญ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
นายธงชัย นาคทับทึ เป็นอดีตกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอน
และ อดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด หลายวาระ
อนึ่ง นายธงชัย นาคทับที เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ด้วย

     

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด อ. เมือง จ. อ่างทอง
จัดการสัมมนา “การตัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2562” ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวม 24 คน เข้าร่วมการสัมมนา
และมี ดร. ธานี ก่อบุญ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.)
และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครจำกัด เป็นวิทยาการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจาก ชสอ.


                    การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
                              1. มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์ฯ จะจัดทำขึ้นมาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
                              2. รับทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์ฯ โดยการร่วมกันวิเคราะห์สสถานการณ์ภายใน
                              3. รับทราบโอกาส อุปสรรคของสหกรณ์ฯ โดยร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
                              4. ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสวค์ และแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2562 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานของสหกรณ์
                              5. ร่วมกันกำหนดแผนงานของสหกรณ์ฯ ที่สามารถไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ ที่กำหนดขึ้นใหม่
                              6. สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
                    การสัมมนาเริ่มต้นโดยและมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหลังจากนั้น ดร. ธานี  ก่อบุญ กรรมการ
          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยาย เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์”
                    ช่วงที่สองของการสัมมนาในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เป็นประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มเพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์ฯ กำหนดโอกาส
          และอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกสหกรณ์ฯ

          
วันที่ 4 มีนาคม 2561 การสัมมนา “การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 – 2562”
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี เป็นวันที่สอง
โดยเป็นการจัดทำแผนกุลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2562
หลังจากเสร็จการสัมมนาคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เดินทางไปไหว้พระที่วัดถ้ำเขาวงษ์ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
และแวะซื้อของที่ “ตลาด 100 ปี สามชุก” อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี

         

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก และ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วย 2 ราย คือ
- นายอุดม กรดบำรุง สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี่ ผลิต โดยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอ่างทอง อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นโรคไต
- นางทวี เจริญสุข สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากพังผืดรั่วที่ปอด

          

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561
ณ วัดเจ้าบุญเกิด ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อ่างทอง โดยมีคณะกรรมการฯ สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองมาร่วมงานจำนวนมาก

                    งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอ่างทองเริ่มงานโดย
                             - นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทองกล่าวรายงานความเป็นมาของวันสหกรณ์แห่งชาติ
                                 และการจัดงานต่อนายพีรวิชญ์ เจียร์พิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี 
                              - ประธานในพิธีเปิดกรวยเครื่องทองน้อยสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่โต๊ะหมู่บูชา
                                 และกล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
                              - นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองอ่าน สารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
                                 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
                              - ประธานในพิธีทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตร และสหกรณ์ที่มีเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้ คือ
                              1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทีมีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
                                        1.1 สหกรณ์การเกษตรแสวงหาจำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตร
                                        1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
                                        1.3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลรำมะสัก ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
                              2. สหกรณ์ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560
                                        2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยคาร์บอนแบล็คจำกัด
                                                  - พิธีการทางสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล
                                                  - พิธีเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด (เด็กชาย เด็กหญิงชาวไทยภูเขาจากภาคเหนือ ประมาณ 80 คน)
                                                  - ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน
                    อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
          และงบประมาณส่วนที่เหลือจากชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่นายณัฐวุฒิ รอดยิ่ง สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ที่สถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรสสนามฟุตบอลตำบลสายทอง ต. สายทอง อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่นายสุรพล ยมพาลไพ่ สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์ ที่บ้านพัก ต. สายทอง อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง

       
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
และ สมาชิก สส.ชสอ. พร้อมกับนายวิรัต ชูจิตต์ สมาชิก สส.ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสำราญ นายก สส.ชสอ. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 600 คน
        
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ และ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุของนายชูชาติ พงษ์สมทรง สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ณ บริเวณหน้าตึกบริหาร บริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน) ต. โพสะ อ. เมือง จ.อ่างทอง
และมอบสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 20,300 บาท ให้แก่นายชูชาติ พงษ์สมทรงด้วย
          
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
และรองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ
และ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นายกฤษณชัย สินธิประสิทธิ์ นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายปรีชา ตรีกาลนนท์ นายพรชัย แก้วสาระ
นางอัชณา วายุพักตร์ นางสมพิศ วงษ์ประเสริญ นางสุภาพ ไพจิตรจินดา นางสาวประนอม พานคำ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
และประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม และ ห้องแซฟไฟร์ 107 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
          
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน สหกรณ์บริการ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยมีนายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่ 1 ครั้งที่ 15
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
และ นายญาณพัฒน์ คุ้มตะโก กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ
ในรูปแบบกรรมการทั้งคณะเต็มจำนวน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดยมี ดร. ก๊ก ดอนสำราญ นายก สส.ชสอ. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
     
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ร่วมกันทำการอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561โดยมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมการอบรม
สำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมการอบรมกับสหกรณ์ฯ ก่อนจึงจะสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ได้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ
ทำการมอบสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท (มูลค่า 20,300 บาท) ให้แก่นายไพรวรรณ ฮวบเจริญ สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี่ ซ่อมบำรุง
เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ. เมือง จ. อ่างทอง
     
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัด
นายมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นายลิขิต มีบำรุง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุระการ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
ณ อาคารโรงจอดรถจักรยาน บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ต. โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง
โดยมีนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่
     
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที่ 3 และ นางสาวมาลี ใจป้ำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เอ็นอีซี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จ. ปทุมธานี
ร่วมกันทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวนงนุช วันทอง บุตรสาวและเป็นผู้รับผลประโยชน์ของนายบัว วันทอง
สมาชิกสมาคมฯ แผนกรับตรง ซึ่งเสียชีวิต โดยทำพิธีมอบเงินให้ในงานฌาปนกิจศพ ณ วัดคลอง 31ซอยราษฎร์บำรุง ต. บ้านพริก อ. บ้านนา จ. นครนายก
     

วันที่ 31 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัดจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560
ณ สโมสรพนักงานบริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และมีนายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขนุการ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการร่วมดำเนินการประชุม
ก่อนการประชุมนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
และ นายประวร มาดี กรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกันมอบนาฬิกาสมาคมฯ รวม 9 เรือนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ด้วย
หลังจากนั้นนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทองได้กล่าวปราศรัยแสดงความยินดีต่อที่ประชุมใหญ่
และ พีรวิชญิ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวปราศรัยและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ

                              1. ทำการยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียชีวิต 2 ราย คือ นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นจันทร์ สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี และ
          นายอนุสรณ์ ทิณวงษ์ สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต พร้อมกับสมาชิกสมทบ 3 ราย ได้แก่ นางบำรุง ศรีสว่าง มารดานางปัทมพร ศรีสว่าง
          (สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน) นางสุคนธ์ ศรีบุญเรือ่ง มารดาไชยากร ศิริกุล (สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน) และ
          นายสมพิศ แก้วน้ำเชื้อ บิดานางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ (สมาชิกแผนกเจ้าหน้าที่สหภาพฯ - สหกรณ์ฯ)
                              2. รับทราบการมอบสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาทและหนัก 50 สตางค์ ให้่แก่สมาชิกที่เกษียณอายุระหว่าง ปี พ.ศ. 2560
          จำนวน 22 ราย เป็นทั้งสิ้น 445,850 บาท
                              3. รับทราบสมาชิกเข้่าใหม่และขอลาออกจากสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 1,212 คน สมาชิกเข้าใหม่ 74 คน
          สมาชิกลาออกจากบริษัทฯ 11 คน สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ 47 คน สมาชิกเสียชีวิต 7 คน สมาชิกเกษียณอายุ 6 คน สมาชิกคงเหลือ
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,215 คน เป็นสมาชิก 937 คน และสมาชิกสมทบ 278 คน
                              4. มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559
                              5. รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 ของนางสาวณัฐิยา สร้อยทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
                              6. มีมติรับรองงบแสดงฐาะนการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 1,215 คน ทุนเรือนหุ้น 339.39 ล้านบาท ทุนสำรอง 29.96 ล้านบาท ทุนสะสมตาม
           ข้อบังคับฯ 536,497.17 บาท เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ 2.84 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 133.38 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก
          คงเหลือ 316.16 ล้านบาท รวมสินทรััพย์ 536.66 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 18,036,374.12 บาท
                              7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.15 เป็นเงิน 13,889,093.00 บาท และ จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 5 เป็นเงิน 880,526.00 บาท 
          (จ่ายเงินโบนัสกรรมการ 304,200 บาท จ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ 391,530 บาท บริจาคให้แก่สหภาพแรงงานไทยเรยอน 80,000 บาท บริจาคให้แก่
          มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน 30,000 บาท - มอบจากทุนสาธารณประโยชน์ และ ฯลฯ)
                              8. มีมติกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2561 จำนวน 135,000,000 บาท
                              9. มีมติรับทราบแผนงาน และงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2561 โดยมีประมาณการรายรับ 28,183,800.00 บาท
          ประมาณการรายจ่าย 8,799,170.00 บาท
                              10. มีมติทำการเลือกตั้งนางสาวณัฐิญา สร้อยทรัพย์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2561 โดยจ่ายค่าตรวจสอบกิจการ
          เดือนละ 5,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งละ 400 บาท
                              11. มีมติเลือกตั้งนางนุจรี ภู่เขียว ผู้สอบบัญชีรบอนุญาต สำนักงานสอบบัญชีเอ็ม แคร์ ยู เลขที่ 127 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน
          เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
          เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
                              12. ทำการแก้ไข้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 74. การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน เพื่อให้การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
          แผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของสมาชิกข้อ 31 (6) และทำการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 102, ข้อ 103, ข้อ 104
           และ ข้อ 105 เพื่อให้การกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
           ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
                              13. ทำการเลือกตั้ง นายลิขิต มีบำรุง เป็นประธานกรรมการฯ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 7 คน ได้แก่ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
          นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นายมานะกูล พรรณเรณู และ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์

     


นายลิขิต มีบำรุง

ประธานกรรมการ
เงินฝากออมทรัพย์                                                   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                               2.00 - 2.50 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท                    2.00 ต่อปี 
     - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป                     2.50 ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร                                3.00 ต่อปี
                      มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                               6.00 ต่อปี
เงินกู้สามัญ       
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน                                         6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน                           5.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์                                   5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน                                                     6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์                                                 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน                                                  6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน                                               6.00 ต่อป