...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
โครงการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน(กู้โบนัส)
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางมาเลียม วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติงานเคมี
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายปิยะณัฐ อ่อนงาม สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ได้ทำการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พร้อมกับมอบหมอนตราสหกรณ์ให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นต้อกระจก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ (ผู้นำกลุ่ม 2) นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์
นายสมยศ นันตาวัง และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานางสาววราภรณ์ วุฒิเสถียร (ห้องปฏิบัติงานเคมี)
ณ วัดราชปักษี(นก) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท


วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู
เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 2
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ และนางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมนางอุดมลักษณ์ ทองลิ่ม สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท
และทำการมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) เนื่องจากมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ฯ
พร้อมกับมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้ เนื่องในโอกาศที่สหกรณ์ฯ ครบรอบ 35 ปี

วันที่ 30 กันยายน 2561
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ และนางนาถ มงคลหว้า เจ้าหน้าที่ฯ
ร่วมกับมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 29 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสมคิด ปุนนิลุบล สมาชิกแผนกไดเวอร์
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นต้อกระจก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 28 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสมยศ นันตาวัง และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางสุกัญญา ศุภศิลป์ สมาชิกแผนกบริหาร (แวร์เฮ้าท์)
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ลงปอด
พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 28 กันยายน 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 3
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมนายสมบุญ สีนุต สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก นางนาถ มงคลหว้า และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาให้ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร "การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำไข่เค็มด้วยไข่ไก่"
เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ


วันที่ 21 กันยายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยี่ยมไข้ให้กับนางพัชริดา ไพจิตร์จินดา (วิสโคส ผลิต)
ที่โรงพยาบาลราชธานี เนื่องจากป่วยลำไส้อักเสบ พร้อมมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาทวันที่ 17 กันยายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 12/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด

วันที่ 16 กันยายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพนายบุญชอบ ขวัญศิริ (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
โดยมอบเงินประกันชีวิต จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่สหกรณ์ทำให้ ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วันที่ 13 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง (ผู้นำกลุ่ม 1) นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
นายวิรัต ชูจิตต์
นางสาวณัฐริญา อนุสิ และนางนาถ มงคลหว้า
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนายบุญชอบ ขวัญศิริ (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 5,000 บาท

วันที่ 11 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ได้ทำการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พร้อมกับมอบหมอนตราสหกรณ์ให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 9 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายมานะกูล พรรณเรณู
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูประบบการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ."
และประชุมประจำเดือนสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ครั้งที่ 9/2561
ณ สำนักงาน ชสอ. ห้องประชุม 701 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู (ผู้นำกลุ่ม 3) นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์

เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
ณ วัดทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 500 บาท

วันที่ 7 กันยายน 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ร่วมกันมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู)
ให้กับนางอะโนทัย พูลสวัสดิ์ (สมาชิกสมทบ) โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

วันที่ 4 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์ และนางนาถ มงคลหว้า
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ระดับจังหวัดอ่างทอง
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา อดีตอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 3 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนางเกษมศรี เมฆหมอก มอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) ให้กับสมาชิกที่มีเงินฝากจำนวนมาก 2 ราย ดังนี้
1. นางพจนาถ จิตตะมาก แผนกห้องปฏิบัติงานเคมี
2. นางเยาวลักษณ์ เสาใบ แผนกบริหาร (ห้องปฏิบัติงานเคมี) โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

วันที่ 1 กันยายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เข้าร่วมงาน ชสอ. พบสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมอบของที่ระลึกเป็นองค์พระให้กับ ชสอ. ด้วย


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี