...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
โครงการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน(กู้โบนัส)
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
          สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด นำโดย นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ พร้อมกับกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวม 53 คน เดินทางไปศึกษา
ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ถนนนครอินทร์ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น
นอกจากการเข้าศึกษาดูงาน ชสอ.  แล้ว ยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “สมาชิกกับจิตวิญญาณ (เอกลักษณ์) ของสหกรณ์”
โดยมี นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ชสอ. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่คณะที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน

          หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว ได้เดินทางไปยังกุลนทีรีสอร์ท จ. สมุทรสงคราม โดยได้แวะมนัสการหลวงพ่อวัด
บ้านแหลม ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารด้วย

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
         การอบรมสมาชิกสหกรณ์ (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2561ในวันที่สองของการอบรม เป็นการบรรยาย  เรื่อง "การพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืนในยุค 4.0" และ เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกต่อสหกรณ์" ณ กุลนทีรีสอร์ท อ. เมือง
จ. สมุทรสงคราม โดยมี รศ. (พิเศษ) พลโท. ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด เป็นวิทยากร
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าการอบรมกับสหกรณ์ฯ เป็นครั้งแรก และไ ด้รับกระป๋องออมสิน ได้แก่
          1. นางสาวนิติกาญจน์ นิ่มน้อย
           2. นางสาวปริฉัตร เอี่ยมขุนทด
           3. นายดำรงค์ บุญเนตร
          4. นายดนัย อินทราช
          5. นางสาวดวงหทัย หอเลิศธรรม
          6. นางวิเชียร กลิ่นเกษร
          7. นางบุญเรือน  ศิลป์ประดิษฐ์
          8. นางสาวสุพรรณษา ปั้นดำ

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพมารดานายธวัช นาควัน (สโตร์)
ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 500.- บาทวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการโครงการเสวนา
"แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 ถนนพิชัยแขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรงเทพมหานคร พื้นที่ 1
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการเสวนาจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2561
          - พิธีเปิดการเสวนามีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์  สูอำพล ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ขสอ.กทม. 1 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา
การบรรยาย เรื่อง " ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก" โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. และทำการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดการเสวนา เป็นเงิน 200,000 บาท
         - การเสวนา " แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
โดยมีวิทยากร ได้แก่
         1. นางทิพวรรณ  เลิศหิรัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
             และร้านค้า
         2. ดร. ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
         3. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์  สูอำพล ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ขสอ.กทม. 1
             โดยมี นางดวงเดือน  สายสมบัติ กรรมการและเลขานุการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรงเทพมหานคร
             พื้นที่ 1 เป็นผู้ดำเนินรายการ
         - การประชุมกลุ่มย่อย "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์" โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการเสวนา รวม 3 กลุ่ม
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
          นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าร่วม
การโครงการเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
(เป็นวันที่สอง) ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 ถนนพิชัยแขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กรงเทพมหานคร พื้นที่ 1 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการเสวนา จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด จำนวน 200,000 บาท
          - การเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้ได้
ทราบแนวทางการดำเนินการของตลาดสินค้าออนไลน์ และ ให้พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
          - การเสวนาวันที่สอง เป็นการบรรยาย เรื่อง "Millionaire Online Marketing for Beginners!" หรือ "มือใหม่เงิน
ล้านการตลาดออนไลน์" บรรยายโดย ดร. ปกรณ์ ตันศิริ ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรคอร์สสัมมนาและคอร์สออนไลน์ ฯลฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายกล้า ปันเงิน (ซีวิล) ที่บ้านพักหมู่ 3 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกมูลค่า 300 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอัษฎา ยิ้มวิลัย (เวอร์คชอพ) ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากมีอาการปวดหัวรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกมูลค่า 300 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก
และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ (พ้นสภาพฯ)
จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากป่วยเป็นโรคร้ายแรง ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
สหกรณ์ฯ จัดโครงการจัดการศึกษาอบรมให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
หลักสูตร "การทำปุ๋ยชีวภาพน้ำซาวข้าว การทำสมุนไพรไล่แมลง และการทำน้ำยาเอนกประสงค์"
เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเรยอน
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
ร่วมกับมอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ทายาทของนายโสภณ ฉิมวัย
จำนวน 30,000 บาท จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
และมอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถานประกอบการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฯ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปร่วมงานมงคลสมรสของนายสถาพร ป่าพฤกษา (วิสโคส ซ่อมบำรุง)
ณ บ้านหนองเพียร เลขที่ 49/2 หมู่ 1 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พร้อมกับมอบของขวัญมูลค่า 550.- บาทให้กับสมาชิก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพนายโสภณ ฉิมวัย (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
ณ วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพจำนวน 5,000.- บาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายประวิทย์ ศิลป์ประดิษฐ์ (สปินนิ่ง ผลิต) ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกมูลค่า 300 บาทวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
ทำการอบรมสมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จำนวน 3 คน
พร้อมมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายทุติยพงศ์ พลพิภพ (พ้นสภาพการเป็นพนักงาน) ที่ร้านอาหารครัวบ้านครู (กิจการของสมาชิก)
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางกีฬา พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกมูลค่า 300 บาท
วันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง ประจำปี 2561
ณ วัดน้ำบ่างามวิชา ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่" ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนส์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานสหกรณ์
และพัฒนาองค์กร ในยุคที่เราก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ
นายสมยศ นันตาวัง นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอาทิตย์ ทองเสริม (สปินนิ่ง ผลิต) ที่บ้านพักหมู่ที่ 3 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงาน พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกมูลค่า 300 บาท


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง จำกัด


วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเฉลย ชมบุหรั่น และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายพยนต์ ทองกระจาย สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วย


วันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.


วันที่ 27 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 206
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับนางประนอม ตระกูลทิพย์ สมาชิกแผนกบริหาร (บัญชี)
เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมงาน "เฉลิมฉลอง 25 ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
ณ อาคารเอนกประสงค์การรถไฟแห่งประเทศไทย นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561
นายเฉลย ชมบุหรั่น และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
ร่วมกันมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) ให้กับนางสาวสุวรรณ บุญอำไพ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ


วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
มอบของเยี่ยมไข้นางอภิญญา อยู่สุข สมาชิกแผนกเอ็นวีโรนเมนท์ คอนโทน ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยของเยี่ยมมีมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วย พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางมาเลียม วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติงานเคมี
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายปิยะณัฐ อ่อนงาม สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ
ได้ทำการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
พร้อมกับมอบหมอนตราสหกรณ์ให้กับสมาชิกด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นต้อกระจก พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายฉัตรชัย แพงงาม สมาชิกแผนก เอฟ.อาร์.พี.
ที่บ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกมูลค่า 300.- บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ (ผู้นำกลุ่ม 2) นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายวิรัต ชูจิตต์
นายสมยศ นันตาวัง และนางเกษมศรี เมฆหมอก
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพบิดานางสาววราภรณ์ วุฒิเสถียร (ห้องปฏิบัติงานเคมี)
ณ วัดราชปักษี(นก) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับช่วยเงินทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท


วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู
เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" รุ่นที่ 1
ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 2
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ และนางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมนางอุดมลักษณ์ ทองลิ่ม สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท
และทำการมอบของที่ระลึก (หม้อชาบู) เนื่องจากมีเงินฝากจำนวนมากกับสหกรณ์ฯ
พร้อมกับมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้ เนื่องในโอกาศที่สหกรณ์ฯ ครบรอบ 35 ปี


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี