...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การเปิดสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2561
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2561  
การปรับสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปิดให้กู้เงินกู้สามัญ - พิเศษ (กรณีพิเศษ) 
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
        ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมงาน "เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ สโมสรพนักงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
และได้รับเกียรติเชิญในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 150 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท


วันที่ 10 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 1
นายลิขิต มีบำรุง นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นางนาถ มงคลหว้า และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางวรรณา ณ พิกุล 2. นายบุญชอบ ขวัญศิริ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาทวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายวิรัต ชูจิตต์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)"
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง


วันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายมานะกูล พรรณเรณู และนางนาถ มงคลหว้า
มอบของเยี่ยมไข้ให้กับนายอนุพงษ์ สุขสมคบ (วิสโคส ผลิต) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด พร้อมมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 1
นายลิขิต มีบำรุง นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นางนาถ มงคลหว้า และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางอัชณา วายุพักตร์ 2. นายพีระ ฉ่ำจิตร 3. นางสมพิศ วงษ์ประเสริฐ 4. นางสุนันท์ ฉ่ำวิเศษ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 2
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางเสถียร คุ้มวงษ์ 2. นายฉลอง การมิตรี 3. นายชิน กันเกตุ
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท


วันที่ 6 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มที่ 3
นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสมยศ นันตาวัง
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพ้นสภาพฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายวิรัต ชูจิตต์ 2. นางสุนี ชูจิตต์ 3. นายสมชาย แก้วโย
พร้อมกับมอบของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท


วันที่ 4 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางสาววัชรี ทวีคูณ (วิสโคส ผลิต)
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนื่องจากเป็นนิ่วในไต
พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาทวันที่ 4 สิงหาคม 2561
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง" ณ ห้องชลทิพย์ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายกวันที่ 3 สิงหาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561
ในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม"
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ร่วมกับภาควิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี