...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
จำนวนผู้เข้าชม :

วันที่ 9 เมษายน 2562
สหกรณ์ฯ ทำการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
มีสมาชิกใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน 3 คน โดยทำการมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้กับสมาชิกเป็นที่ระลึกวันที่ 8 เมษายน 2562
นายวิรัต ชูจิตต์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย"
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเรื่องกฎหมายตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
การบังคับคดี-ยึดทรัพย์ (ฉบับใหม่) การติดตามทวงถามหนี้-การดำเนินคดี การปฏิบัติเมื่อสหกรณ์ได้รับ
หมายบังคับคดีอายัดเงินได้ต่างๆ ของสมาชิก ความรับผิดชอบในการที่เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ก รณีปล่อยให้ขาดอายุความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันที่ 6 เมษายน 2562
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จำกัด
ณ บริเวณสโมสร โรงอาหารบริษัท สหกิจวิศาล จำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดานายนิพนธ์ เรียนดารา (แวร์เฮ้าท์)
ณ วัดเอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
สหกรณ์ฯ ช่วยเงินทำบุญงานศพมารดาสมาชิก จำนวน 300 บาท (อายุสมาชิกไม่ถึง 5 ปี)


วันที่ 4 เมษายน 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
และร่วมชมนิทรรศการด้านสหกรณ์ฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เลขที่ 44 หมู่ 2 ต. โพสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง
อนึ่ง นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
ได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด
โดยมีนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 2 เมษายน 2562
นายลิขิต มีบำรุง และนายมานะกูล พรรณเรณู มอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท
ให้แก่ นายวรพจน์ วงษ์ปู่ (สปินนิ่ง ผลิต) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 1 เมษายน 2562
นายลิขิต มีบำรุง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายจักรพันธ์ ผดุงพร (สปินนิ่ง ผลิต) ที่บ้านพักหมู่ 1 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาทวันที่ 30 มีนาคม 2562
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของนางวันเพ็ญ อยู่สมบูรณ์ ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้ด้วย

วันที่ 30 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


วันที่ 29 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกะรัตน์สุขภัณฑ์ จำกัด
ณ โรงอาหาร โรงงาน 4 บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2562
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป มอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท
ให้แก่ นายพิพัฒน์ แย้มอุบล (สปินนิ่ง ผลิต)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม

วันที่ 25 มีนาคม 2562
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท ให้แก่
นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (เอ็นวายโรนเมนท์ คอนโทน - สระบุรี)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากป่วยเป็นลำไส้ติดเชื้อ พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้แก่สมาชิกวันที่ 22 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายสมยศ นันตาวัง นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 3 ราย คือ
1. นายธนกฤต วโรตนม์ (สปินนิ่ง ซ่อมบำรุง)
2. นายคณิตศรี หน่ายสังขาร (สปินนิ่ง ผลิต)
ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ (หมอเจิด) เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้ง 2 ราย
3. นางบัวสวรรค์ ดีบุกคำ (สปินนิ่ง ผลิต)
ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากผ่าตัดมดลูก
พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้แก่สมาชิกมูลค่ารายละ 300 บาท

วันที่ 22 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายชัยรัตน์ กลิ่นยี่สุ่น (วิสโคส ผลิต)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562


วันที่ 21 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
ณ โรงอาหาร บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด

วันที่ 20 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานายไพรสน พงษ์รักษา สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต
ณ บ้านเลขที่ 76/6 หมุู่ 10 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท


วันที่ 17 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (อาคาร สฌ.สอ.)
เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
นายยอดศักดิ์ สุขโรจณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสีทอง ในฐานะผู้แทนนายทะเบียนท้องถิ่น
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายพิบูลย์ มะนะโส ผู้แทนนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
นายกสมาคมฯ และผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

วันที่ 16 มีนาคม 2562
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในพิธีงานมงคลสมรสนายเพ็ชร จีรัชการ
สมาชิกแผนกบอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน (สระบุรี)
ณ บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ 8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกด้วย

วันที่ 15 มีนาคม 2562
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในพิธีงานมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวจุติพร พงษา (บริหาร - ห้องปฏิบัติงานเคมี) และนายนที เหรียญทอง (สปินนิ่ง ผลิต)
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลป่าโมก วัดโบสถ์สายทอง
พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกทั้ง 2 คน


วันที่ 14 มีนาคม 2562
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายอนุวัฒน์ พิณประเสริฐ (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์
และได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 5,000.- บาทด้วยเช่นกัน เนื่องจากประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้รถยนต์และบ้านพัก)

วันที่ 14 มีนาคม 2562
สหกรณ์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร
เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงิน" เวลา 09.30 - 12.00 น.
โดยมีนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงฐานะการเงินของแต่ละเดือน
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และนำข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงิน
ไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ อย่างมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม 2562
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายอนุรักษ์ นากเกษม (วิสโคส ซ่อมบำรุง)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562
กรรมการและผู้จัดการฯ จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562
เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของสหกรณ์ฯ
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน
จากนั้น ได้ทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายวีระพล ฉ่ำจิตร (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกให้แก่นายธงชัย นิ่มนวล (วิสโคส ผลิต)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562วันที่ 10 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.)
ณ อาคาร 4 ชั้น 1 หมู่ 1 นิคมรถไฟ กม.11 กรุงเทพฯ
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอรัญ คล้ายโตนด (อ๊อกซิลลารี่ ผลิต) ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาทวันที่ 8 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
เรื่อง "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น" รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน การลงทุน
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
วันที่ 6 มีนาคม 2562
สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรม "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ
ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

วันที่ 5 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
มอบของเยี่ยมไข้มูลค่า 300 บาท ให้แก่นางวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย สมาชิกแผนกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากป่วย

วันที่ 4 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุตรนายณรงค์ฤทธิ์ ผิวบาง สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ณ วัดยางซ้าย ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท


วันที่ 2 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด
ณ สนามฟุตบอล บริษัท ไทยคูราโบ จำกัด

วันที่ 2 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายพงษ์ทร ทับแถม และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี
และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานางวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย สมาชิกแผนกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
และนายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานายพิเชษฐ ปราณี สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์
ณ วัดราชปักษี (นก) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี