...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน (เปิดกูุ้โบนัส)
อบรมสมาชิกใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559
           - รายชื่อผู้ได้รับทุนประเภทบัญชีเงินฝาก
           - รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้น
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงิน
กับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การปรับตารางเงินกู้ และขยายเงินกู้สามัญ
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ
การซื้อหุ้นเพิ่มเท่ากับ 1% ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงินกับสหกรณ์
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้ตาม
อายุการเป็นสมาชิก
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบเพิ่ม
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์
การอบรมสมาชิกใหม่
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2559
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2559
เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics


วันที่ 16 กันยายน 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน  เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ
"เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฎิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

วันที่ 15 กันยายน 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางลัดดา ไชยสิทธิ์ เหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา จำกัด อาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมาจำกัด จ.นครราชสีมา โดยมีนายประสิทธิ์ หงาสูงเนิน ประธานกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 2 ท่าน ร่วมกันให้การต้อนรับ
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสอป. อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเสนอแนะให้คณะกรรมการ สสอป.
ดำเนินการในบางเรื่องของศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์นครราชสีมาจำกัด มีนายประสิทธิ์ หงาสูงดนิน เป็นประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่น รวม 9 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 305 คน ทุนเรือนหุ้น 15.68 ล้านบาท ทุนสำรอง 1.26 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 0.12 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 6.66 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากภายนอก 44.32 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 71.62 ล้านบาท สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 412,141.29 บาท ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 1.5 และ จ่ายเฉลี่ยคืน ร้อยละ 2

วันที่ 15 กันยายน 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางลัดดา ไชยสิทธิ์ เหรัญญิก และ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาแมชชีนเอนรี่ขอนแก่น จำกัด จ. ขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมกันให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสอป. อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเสนอแนะให้คณะกรรมการ สสอป. ดำเนินการในบางเรื่องของศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทราชาแมชีนเนอรี่ขอนแก่นจำกัดมีนางสุวัฒนา วีระสมบัติ เป็นประธานกรรมการฯ และกรรมการอื่น รวม 9 คนณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 146 คน สมาชิกสมทบ 57 ราย ทุนเรือนหุ้น 11.86 ล้านบาท ทุนสำรอง 0.93 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 0.85 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 0.63 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากชสอ. 9.01 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 26.90 ล้านบาท สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 1,163,960.60 บาท ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.5 และ จ่ายเฉลี่ยคืน ร้อยละ 20
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป. จำนวน 96 คน

วันที่ 14 กันยายน 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงเคราะห์สมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นางลัดดา ไชยสิทธิ์ เหรัญญิก และ นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์ จำกัด จ. กาฬสินธุ์
โดยมี นายวิจารณ์ โพธิแท่น ผู้จัดการ นายนคร ตรีเพชร หัวหน้าฝ่าย นางสาวภรณ์ทิพย์ นามปัญหา เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมกันให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสอป. อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเสนอแนะให้คณะกรรมการ สสอป. ดำเนินการในบางเรื่องของศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาฬสินธุ์ จำกัด มีนางไพรวรรณ์ บุตชา เป็นประธานกรรมการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 330 คน ทุนเรือนหุ้น 45.07 ล้านบาท ทุนสำรอง 3.00 ล้านบาท ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 0.69 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 6.96 ล้านบาท เงินรับฝากจากสหกรณ์ฯ อื่น 5.06 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 141.91 ล้านบาท สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 3,273,176.21 บาท
ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.00 และ จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 3.25
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเป็นสมาชิก สสอป. จำนวน 149 คน และสมัครเข้าเป็นสมาชิกกันยายน 2559 จำนวน 6 คน

วันที่ 10 กันยายน 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย
และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดานายประสิทธิ์ นวนปลั่ง สมาชิกแผนกซีวิล
ณ วัดเกตุ (สายทอง) ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 7 กันยายน 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายมานะกูล พรรรณเรณู นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จำกัด จำนวน 6 ท่าน ที่ขอเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ในด้านเงินกู้ เงินฝาก และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 28 สิงหาคม 2559
นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ปฏิรูประบบบริหารจัดการ และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2559
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ เข้าร่วมเสวนา
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง โดยจัดเสวนาเรื่อง ผลดี - ผลเสีย สหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ณ เดอะ ฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 25 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมนายอนันต์ กลีบขยาย สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุครบ 5 ปี ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เดินทางไปเยี่ยมนางบุญชู ธนีรมย์ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่เกษียณอายุครบ 5 ปี ที่บ้านพัก ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายมานะกูล พรรณเรณู นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายอนุรักษ์ ทองโตนด กรรมการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ เดิอนทางไปเยี่ยมนายโสภณ ฉิมวัย สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที่เกษียณอายุครบ 10 ปี
ที่บ้านพั ก ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2559
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี เดิอนทางไปเยี่ยมนางลำดวน พงษ์สมทรง สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที่เกษียณอายุครบ 5 ปี ที่บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี เดินทางไปเยี่ยมไข้
นายวริทธิ์ธร บงกชเกิด สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต ณ บ้านพัก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยการนำของนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
รองประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายมานะกูล พรรณเรณู นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี

วันที่ 22 สิงหาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี
ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน

วันที่ 21 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "กลยุทธ์และเทคนิคการระดมเงินฝาก" และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 601 มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2559
นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย แผนกสปินนิ่ง ผลิต 2 ราย คือ นายคมสันต์ สิงห์มี ณ บ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากมีอาการมึนงง ลื่นล้มในห้องน้ำ และนายดำรงค์ บุญเขตร์ ณ บ้านพัก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 20 สิงหาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก จำนวน 266 ทุน โดยมอบให้ ณ สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายประสาน สิปาน ประธานบริษัทฯ นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก


วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัรห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายมานะกูล พรรณเรณู นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ที่เกษียณอายุไปแล้วครบ 5 ปี และ 10 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี
ที่วัดโพธิ์ทูล ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวิรัตน์ เจริญสุข
และพระวันชัย ฉิมพาลี และเยี่ยมที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายสมศักดิ์ ศรีวิไล และนางโกศล กันเกตุ
การเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้มอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกทั้ง 5 คนๆ ละ 500 บาท
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่การเงิน เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที่เกษียณอายุไปแล้วครบ 5 ปี และ 10 ปี
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบ 33 ปี ณ บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 3 ท่าน 1. นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ
2. นางอำพร ขำศิริ 3. นางมณฑา สุดสาคร และเยี่ยมที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 2 ท่าน 1. นายสมพงษ์ เอี่ยมอารมณ์ 2. นางสุชิน งามวิจิตร
การเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้มอบของเยี่ยมให้แก่สมาชิกทั้ง 5 คนๆ ละ 500 บาท


วันที่ 16 สิงหาคม 2559
นายลิขิต มีบำรุง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของเยี่ยมไข้แก่นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทำให้ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายขาด (โคนเล็บ)

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ" รุ่น 1 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2559
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย นายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมกับ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ สโมสรพนักงาน (คลับเฮ้าท์)

วันที่ 11 สิงหาคม 2559
นายลิขิต มีบบำรุง เหรัญญิก เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย คือ นายสุริยา คล้ำมณี สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง)
ณ บ้านพัก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเดินทางไปเยี่ยมไข้นายวีระพล ฉ่ำจิตร สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮ้าท์
ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากเป็นไข้เลือดออก

วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายทวี พวงกนก เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่มคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
ซึ่งเป็นสวัสดิการจาก บจม. สหประกันชีวิต ที่สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของ จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ทายาทของนาละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ฯ
ณ วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เป็นตัวแทน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่มของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของนางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ฯ ณ วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
เป็นตัวแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทำพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 50,000 บาท
ให้แก่ทายาทของนางละออ แก้วสาระ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ณ วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต ชูจิตต์
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการสมาคมฯ ทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์ สสอป. แก่ทายาทของนางละออ แก้วสาระ ผู้เสียชีวิต จำนวน 600,000 บาท
ณ วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ กรรมการสมาคม สสอป. และนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางละออ แก้วสาระ ผู้เสียชีวิต จำนวน 600,000 บาท
ณ วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายมานะกูล พรรรณเรณู กรรมการ เข้าร่วมงานมงคลสมรสของ
นายพีระพัชร สุวรรณรัตน์ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ณ ห้อง Sky Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้า The Sky จ.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบของที่ระลึก (หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า)

วันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพ
นางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ฯ ณ วัดเซิงหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบเงินช่วยทำบุญ 1,400 บาท

วันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 23,150 บาท ให้แก่นายรังสิมัณต์ สายทอง สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต โดยมอบให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากเกษียณอายุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา "โครงการสานผลังประชารัฐ"
ณ โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมือง จ.ชัยนาท จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2559
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิาฐ์ เลขานุการ นายอนุรักษ์ ทองโตนด นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพนางละออ แก้วสาระ
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ณ วัดเซิงหวาย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทำบุญ 5,000 บาท


วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด จัดโครงการจัดการศึกษาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก โดยนำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ กรมอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ โดยการนำของนายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ มีสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 51 คน

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ
เงินฝากออมทรัพย์                                                   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                               2.25 - 3.00 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 300 - 499,999.99 บาท                    2.25 ต่อปี 
     - ฝากตั้งแต่ 500,000 - 999,999.99 บาท             2.50 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 1,999,999.99 บาท       2.75 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป                     3.00 ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร                                3.50 ต่อปี
                      มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มกราคม 2557
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                               6.00 ต่อปี
เงินกู้สามัญ       
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน                                         6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน                           5.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์                                   5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน                                                     6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์                                                 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน                                                  6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน                                               6.00 ต่อปี